Statuss:
Īstenošanā
EEZ
projekta logo EEZ

2019.gada 4.decembrī ir parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līgums starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu biroju.

2019.gada 25.novembrī notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” atklāšanas pasākums, kura ietvaros piedalījās amatpersonas no Norvēģijas Karalistes vēstniecības, Finanšu instrumentu biroja, Eiropas Padomes, OECD, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta.

Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā - ieviešot Barnahus modeli.

Programmas darbības jomas ir:

 1.    Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana;
 2.    Vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība.  

Programmas ietvaros tiek plānots īstenot 6 iepriekš noteiktos projektus:

 1.     Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
 2.     Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā "Terehova";
 3.     Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
 4.     Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
 5.     Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā;
 6.     Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā.

 

Programmas ietvaros, īstenojot 6 projektus, tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Veicināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, tiks izveidota vienota IT sistēma, kā arī tās izmantošanai tiks apmācīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.
   
 • Uzlabota infrastruktūra ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai robežšķērsošanas vietā "Terehova", apmācītas  VID Muitas pārvaldes,  Valsts robežsardzes,  Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas un pilnveidota muitas kinoloģijas dienesta mācību infrastruktūra, izveidojot “suņu mācību laboratoriju”.
 • Izveidota tiešsaistes ziņošanas sūdzību platforma, kā arī īstenotas sabiedrības izpratni veicinošas kampaņas, izglītojot sabiedrību par virtuālās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Stiprināta KNAB darbinieku kvalifikācijas celšana korupcijas novēršanā un apkarošanā.
   
 • Apmācītas VP ENAP amatpersonas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai; uzlabota materiāli tehniskā infrastruktūra; veikta esošās normatīvās bāzes analīze un pilnveidošana sadarbībā ar OECD, kā arī uzstādīts analītiskais rīks/programmatūra. Tāpat tiks stiprināta VP Kriminālistikas pārvaldes kapacitāte, ieviešot jaunas modernas ekspertīžu metodes, atjaunināta infrastruktūra un aparatūru iegāde kibernoziegumu un finanšu ekspertīzes jomās.
   
 • Darbinieku zināšanu pilnveidei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā, ir paredzēta Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku zināšanu uzlabošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.
   
 • Ieviests Barnahus modelis Latvijā pielāgojot telpas, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu bāzei, kas reglamentēs Barnahus darbību. Plānots apmācīt pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju darbiniekus un īstenotas informētības veicināšanas kampaņas.


Programmas kopējais finansējums ir 17 647 059 euro. EEZ piešķīrums ir 85% jeb 15 000 000 euro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 2 647 059 euro. 

Programmas ieviešanā piedalās:

 • Programmas apsaimniekotājs Iekšlietu ministrija
 • Programmas partneris Eiropas Padome (www.coe.int)

Detalizēta informācija pieejama www.eeagrants.lv