Iekšlietu ministrijas pamatuzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar tiesu varas, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm īstenot vienotu politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, robežsardzes, migrācijas, ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jautājumos. Atbilstoši tam izstrādāta un īstenota vienota valsts politika tiesiskās un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, drošības pasākumu realizācijā, kas vērsta uz katras valstī dzīvojošās personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas jautājumos, valsts robežu aizsardzības efektīvu nodrošinājumu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanu un civilās aizsardzības jautājumu sakārtošanu

Iekšlietu ministrija izstrādā un īsteno politiku šādās jomās:

 • personu un sabiedrības drošība;

 • noziedzības apkarošana;

 • izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanā;

 • Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība;

 • civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana;

 • iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija;

 • materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana;

 • attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas;

 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Noteikto uzdevumu īstenošanai ministrija:

 • izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

 • sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

 • nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs, ministrijas pārziņā esošajos valsts uzņēmumos un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

 • sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

 • savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

 • valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

 • veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

 • nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

 • informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.