VUGD mašīnas

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotībā esošās iestādes, sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldības iestādēm, organizē un veic uzraudzības un preventīvos pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, informē un izglīto sabiedrību par aktualitātēm jomā, paaugstinot iedzīvotāju sagatavotību un rīcībspēju ārkārtas gadījumos, kā arī veic un vada glābšanas darbus, uzraugot normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.