VUGD mašīnas

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotībā esošās iestādes, sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldības iestādēm, organizē un veic uzraudzības un preventīvos pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, informē un izglīto sabiedrību par aktualitātēm jomā, paaugstinot iedzīvotāju sagatavotību un rīcībspēju ārkārtas gadījumos, kā arī veic un vada glābšanas darbus, uzraugot normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050

darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30 

E-pasts:  vugd@vugd.gov.lv

Tālr.: 67075824

Rekvizīti:
"Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests"
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. LV90000049834
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV27TREL2140144017000

  • Ugunsdzēsības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā:

Tiesību akti

Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

2018 (izpilde)[1]

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze/ izpilde)

2022 (prognoze/ izpilde)

Samazinās ugunsgrēku skaits

Ugunsgrēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

 472

440

430

420

Reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās 

 2087[2]

2500  

2480

2460

Samazinās ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo skaits 

Ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

4,2

4

3,9

3,8

Ugunsgrēkos cietušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

 15,6

 15

14 

 13

Palielinās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu efektivitāte

Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min) 

9

9

9

9

Notikumā vidējais pavadītais laiks (min)

 50,7

49,3

48,9

48,6

VUGD nodrošināts ar speciālajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem[3] (% no nepieciešamā daudzuma[4]

77% 

77% 

78% 

80% 

Paaugstinās iedzīvotāju sagatavotība un  rīcībspēja ārkārtas gadījumos

Iedzīvotāji, kas VUGD organizēto pasākumu ietvaros informēti par rīcību ārkārtas gadījumos (% no visu iedzīvotāju skaita)[5] 

 8,1%

9%

10%

11%

Iesaistītās iestādes: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

 


[1] Dati no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

[2] 2017.gadā reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās bija 2587, 2016.gadā – 2465, 2015.gadā – 2552, 2018.gadā vērojams krass samazinājums (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 19,33%, līdz ar to prognoze 2020.-2022.gadam tiek noteikta, vērtējot tendenci vairāku iepriekšējo gadu griezumā.

[3] Ugunsdzēsības autocisternas, glābšanas darbu automobīļi, autopacēlāji vai autokāpnes.

[4] Vērtības aprēķinātas, balstoties uz nostādnēm Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 458 “Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”

[5] Īpatsvaru aprēķina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, balstoties sevis uzkrātajos datos.