Eiropas Savienības Padomes sēdes sagatavošana notiek darba grupās, kur risinās ekspertu līmeņa diskusijas par Eiropas Savienības Padomē izskatāmiem jautājumiem. Darba grupās tiek apspriesti visi ar priekšlikumu saistītie jautājumi. Šo darbu pārrauga un par to atbild dalībvalstu valdību Pastāvīgo pārstāvju komiteja, kurā jautājums tiek skatīts pirms tā iekļaušanas Eiropas Savienības Padomes darba kārtībā, ievērojot darba grupā notikušās diskusijas.

Darba grupās piedalās eksperti no Eiropas Savienības dalībvalstīm un/vai pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā atašeji, kā arī Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes Juridiskā dienesta pārstāvji. Parasti darba grupas vada prezidentūras pārstāvis.

Pirms darba grupu sanāksmēm tiek izplatīta darba grupu darba kārtība un sanāksmē izskatāmie dokumenti. Kārtība, kādā tiek sagatavoti dokumenti Latvijas interešu aizstāvēšanai Eiropas Savienības Padomes un tās darba grupu sanāksmēs nosaka Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 „Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos”. Papildus informācija pieejama arī Rokasgrāmatā praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem.

 

 • Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) – A.6

Pastāvīga komiteja izveidota, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 71.pantu, lai veicinātu, sekmētu un stiprinātu to dalībvalstu iestāžu operatīvo darbību koordināciju, kuras darbojas iekšējās drošības jomā. Pastāvīgā komiteja veicina un nodrošina operatīvu sadarbību un koordināciju saskaņā ar Līguma Trešās daļas V sadaļu, tostarp arī jomās, kurās sadarbojas policija un muita, kā arī iestādes, kas atbildīgas par ārējo robežu kontroli un aizsardzību. Vajadzības gadījumā tas attiecas arī uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kas ir saistīta ar operatīvu sadarbību iekšējās drošības jomā.

 • Patvēruma un migrācijas jautājumu augsta līmeņa darba grupa – B.3

Darba grupa koordinē sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas un patvēruma jautājumos, kā arī pieņem politiska līmeņa lēmumus un deklarācijas šajā jomā.

 • Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa – B.4

Horizontālās darba grupas pārziņā ir visi ar narkotikām saistītie jautājumi. Prezidentvalsts un Ģenerālsekretariāts attiecīgi nodrošina, lai darba grupa saņem informāciju par visiem ar narkotikām saistītiem jautājumiem, ko izskata citās darba grupās.

 • Imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumu stratēģiskā komiteja (SCIFA) – E.1

SCIFA tika izveidota, lai sagatavotu Padomes apspriedes attiecībā uz imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumiem. SCIFA apspriedēs pievēršas stratēģiskiem jautājumiem, kurus nevarētu risināt Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI).

 • Integrācijas, migrācijas un izraidīšanas jautājumu darba grupa – E.2

Darba grupā tiek skatīti migrācijas politikas jautājumi, kas saistīti gan ar legālās migrācijas pārvaldību un legālā trešo valstu pilsoņu darbaspēka piesaistīšanu, gan nelegālās migrācijas apkarošanu un ierobežošanu, kā arī atpakaļuzņemšanas līgumi ar trešajām valstīm.

 • Vīzu jautājumu darba grupa – E.3

Darba grupā tiek skatīti jautājumi saistībā ar Eiropas Savienības vīzu politiku, vīzu izsniegšanas regulējumu un vīzu atvieglojumiem.

 • Patvēruma jautājumu darba grupa – E.4

Darba grupā tiek skatīti jautājumi, kas regulē patvēruma meklētāju uzņemšanu, patvēruma pieteikumu iesniegšanu un izskatīšanu, praktiskās palīdzības un finansējuma sniegšanu dalībvalstīm patvēruma jomā.

 • Robežu jautājumu darba grupa – E.6

Darba grupā tiek skatīti robežu pārvaldības jautājumi, kas saistīti ar dalībvalstu sadarbību robežuzraudzībā un nelegālās migrācijas apkarošanā. Darbības jomā ietilpst arī viltoti dokumenti.

 • Terorisma jautājumu darba grupa – E.12

Darba grupā tiek skatīti jautājumi saistībā ar terorisma novēršanu un apkarošanu, kā arī informācijas apmaiņu starp drošības iestādēm šajā jomā.

 • Civilās aizsardzības jautājumu darba grupa – E.21

Darba grupā tiek skatīti jautājumi saistībā ar civilo aizsardzību, tai skaitā krīžu pārvaldību, katastrofu novēršanu un cīņu ar to izraisītājām sekām, kā arī kritiskās infrastruktūras aizsardzību.

 • Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupa – E.23

Darba grupā tiek skatīti ar informācijas apmaiņu un datu aizsardzību saistīti jautājumi.

 • TI-RELEX darba grupa – E.24

Darba grupa izveidota, lai strādātu pie tieslietu un iekšlietu jomas ārējās dimensijas jautājumiem.

 • Sadarbībai krimināllietās izveidotā policijas un tiesu iestāžu koordinācijas komiteja (CATS) – E.25

CATS apspriedēs pievēršas stratēģiskiem jautājumiem, kurus nevarētu risināt Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI).

 • Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupa – E.26

Darba grupā tiek skatīti vispārējie jautājumi saistībā ar tiesībaizsardzības iestāžu, tai skaitā policijas sadarbību.

 • Šengenas jautājumu darba grupa – E.27

Darba grupā tiek skatīti jautājumi saistībā ar Šengenas informācijas sistēmu un SIRENE dalībvalstu biroju sadarbību, Šengenas informācijas sistēmas attīstības tehniskajiem aspektiem, kā arī Šengenas novērtēšanas process dalībvalstīs - ES tiesību aktu ieviešana un īstenošana Šengenas jautājumos.

 • Vispārējo jautājumu, tostarp izvērtējuma, darba grupa – E.28

Darba grupā tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar organizēto noziedzību un profilaksi, izņemot terorismu, kurus nevarētu risināt Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), kā arī novērtēšanas mehānisms, kas tika izveidots saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 70.pantu, izņemot Šengenas novērtējumu.

Lai saņemtu papildu informāciju, jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta edresi: eln@iem.gov.lv