Kapitālsabiedrība:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”

Juridiskā adrese:

Čiekurkalna 1.līnija 1, 1.korpuss, Rīga, LV−1026

Mājaslapas adrese:

https://poliklinika.iem.gov.lv/par-mums/par-polikliniku/

Pamatkapitāla lielums:

571 695 euro

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

Kapitālsabiedrības pārvaldības institūcijas un tās locekļi:

Valde:

Didzis Āzens, valdes loceklis

 

 

 

 

Valsts līdzdalības atbilstība publiskas personas komercdarbības nosacījumiem:

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka publiska persona komercdarbību var veikt, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” līdzdarbojas efektīvas personāla politikas veidošanā iekšlietu sistēmā, jo sabiedrība ir ieinteresēta, lai valsts iekšējo drošību nodrošinātu amatpersonas ar fiziski un psiholoģiski atbilstošu veselības stāvokli.

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk ‒ amatpersona) spējas pildīt dienesta pienākumus ir tieši saistītas ar katras amatpersonas veselību, kurai noteiktas īpašas prasības. VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnikas” veiktās veselības pārbaudes nodrošina amatpersonas veselības stāvokļa kontroles sistēmu, sākot ar pieņemšanu dienestā, dienesta gaitā, līdz atvaļināšanai no dienesta.  Veicot amatpersonu medicīniskās un psiholoģiskās ekspertīzes, ir izveidota informācijas sistēma par katras amatpersonas veselības stāvokli, kas vienotā informācijas apritē ļauj kontrolēt un operatīvi risināt dažādus jautājumus, kas saistīti ar amatpersonu ārstēšanos, rehabilitāciju un dienesta gaitu.

Vienlaikus VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nodrošina, ka ikvienai valsts pārvaldes amatpersonai, kura, pildot amata pienākums, guvusi ievainojumu, sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums, nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpe tiktu vienveidīgi un objektīvi novērtēta, jo valsts ir garantējusi amatpersonām kompensācijas par nodarīto veselības kaitējumu atkarībā no nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpes.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.–2019. gadam noteikti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi:
– veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa kontroli, amatpersonas pieņemot dienestā, dienesta gaitā, kā arī atvaļinot no dienesta;
– sniegt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus.

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi:

– pilnveidot amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norisi;
– veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Kapitālsabiedrības vispārējā stratēģiskā mērķa, nefinanšu un finanšu mērķu finansējuma avoti:

–        ieņēmumi no privātpersonām sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

–        no valsts budžeta līdzekļiem saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem), tai skaitā:

■    ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra (maksa par pakalpojumiem, kas sniegti amatpersonām, samaksa par Centrālajai medicīnas ekspertīzes komisijai deleģētajiem uzdevumiem);

■   ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta (maksa par valsts garantētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);

■   ieņēmumi no citām institūcijām (par obligāto veselības pārbaudi u.c.)

 

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā dalībnieka funkcijas kapitālsabiedrībā):

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12. panta pirmajā daļā noteikto VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Apstiprinātais kapitālsabiedrības 2018. gada pārskats:

Lūdzam skatīt šeit: (https://poliklinika.iem.gov.lv/wp-content/uploads/2019/05/ML-gada-parskats_2018.pdf).

Valsts budžetā 2018. gadā veiktas iemaksas kopā 757 540 euro apmērā, tai skaitā:

-      valsts budžetā iemaksātās dividendes par valsts kapitāla izmantošanu  1380 euro;

-     pievienotās vērtības nodoklis: 1867 euro (lielāko daļu no kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem veido veselības aprūpes pakalpojumi, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas trešajā, ceturtajā, sestajā un septītajā punktā noteikto neapliek ar pievienotās vērtības nodokli);

-      iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 253 281 euro;

-      valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (kopā): 494 823 euro;

-      uzņēmuma ienākuma nodoklis: 0 euro;

-      citi nodokļi un nodevas: 6189 euro.