Iekšlietu nozares stratēģija

Iekšlietu nozares stratēģija 2023.-2027. gadam ir dokuments, kurā noteikti iekšlietu nozares pārraudzībā esošo politikas jomu prioritārie politikas mērķi un prioritārie horizontālie mērķi, to izpildi raksturojošie rezultatīvie rādītāji, rīcības virzieni un ar tiem saistītie galvenie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai.

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023.-2027. gadam izstrādāta, nodrošinot kaskādi no Iekšlietu nozares stratēģijas 2023.-2027. gadam.

Iekšlietu ministrijas stratēģijā 2023.-2027. gadam noteiktos mērķus un sasniedzamos rezultātus paredzēts ieviest ar ikgadējā darba plāna palīdzību.