27.10.2021    Nr. 1-21/88(2021)


Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju
SADARBĪBAS MEMORANDS

Apzinoties pilsoniskās sabiedrības nozīmi valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības politikas veidošanā, kā arī valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz lēmumu pieņemšanas kvalitāti, atbalstot valsts sabiedrības un iekšējās drošības pamatnostādnes un Nacionālās drošības likuma 5. panta 1. punktā un Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumos Nr. 589 “Iekšlietu ministrijas nolikums” 5.4., 5.8., 5.10 un 5.12 apakšpunktos ietvertos principus un uzdevumus, Iekšlietu ministrija (turpmāk – Ministrija) ministres Marijas Golubevas personā un nevalstiskās organizācijas (turpmāk kopā – Puses), vienojas par šo sadarbības memorandu (turpmāk – memorands). Ministrija piedāvā šo memorandu, kā vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu (valsts drošības un sabiedriskās kārtības un drošības) jomā un iestāde, kuras uzdevums ir izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības, noziedzības novēršanas un apkarošanas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, pilsonības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas un migrācijas jomās.

1. Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Pusēm, lai veicinātu sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, atbalstīt sociālās stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamo interešu līdzsvarošanu, tādējādi sekmējot efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldības īstenošanu.
2. Memoranda uzdevums ir nodrošināt informācijas pieejamību par aktuālajām iniciatīvām iekšlietu (valsts drošības un sabiedriskās kārtības un drošības) nozarē, kas ir saistītas ar Ministrijas padotības iestāžu darbības un attīstības jautājumiem, un īstenojamajām aktivitātēm nevalstiskajā sektorā, kas ir nozīmīgas sabiedrībai un skar tās intereses, tai skaitā:
    2.1.īstenot aktīvu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā;
    2.2.informēt par inovācijām un tehniskajiem risinājumiem sabiedrības drošības garantēšanai;
    2.3.informēt par īstenojamajiem projektiem un to sasniedzamajiem rezultātiem;
    2.4.informēt par aktivitātēm, kurās savstarpēji var iesaistīties Pušu pārstāvji;
    2.5.veicināt sabiedrības izglītošanu valsts drošības un sabiedriskās kārtības un drošības jautājumos.
3. Īstenojot memoranda mērķi, Puses sadarbojas, balstoties uz vienlīdzības, atklātības, pieejamības, viedokļu dažādības un konstruktīvas diskusijas principiem, ievērojot sabiedrības intereses, normatīvajos aktos noteikto kompetenču sadalījumu un darbības ietvarus, kā arī Pušu rīcībā esošos resursus.
4. Puses brīvprātīgi iesaistās sadarbībā šī memoranda ietvaros un līdzvērtīgi piedalās memoranda īstenošanā. 
5. Ministrija apņemas sekmēt informācijas apmaiņu un nevalstisko organizāciju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā:
    5.1.nodrošinot nevalstisko organizāciju informēšanu par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem, pamatojot pieņemto lēmumu;
    5.2.pēc iespējas atbalstot nevalstisko organizāciju iesaistīšanos nozares politikas veidošanā;
    5.3.sekmējot caurskatāmu un pieejamu Eiropas Savienības fondu un citu finansējuma avotu izmantošanas mehānismu izstrādi un ieviešanu.
6. Nevalstiskās organizācijas apņemas:
    6.1.sekmēt efektīvu viedokļu apmaiņu un interešu saskaņotību starp nevalstiskajām organizācijām, tādējādi nodrošinot konstruktīvu sadarbību starp Ministriju un nevalstiskajām organizācijām;
    6.2.sniegt Ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm nevalstisko organizāciju rīcībā esošo informāciju, kas var sniegt ieguldījumu noziedzības apkarošanā, sabiedriskās kārtības un drošības un personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā.
7. Memorandam var pievienoties ikviena nevalstiskā organizācija, kas atbalsta tā mērķi un pauž gatavību iesaistīties tā īstenošanā, iesniedzot Ministrijai pievienošanās vēstuli.
8. Memoranda īstenošanas pārraudzībai Ministrija izveido sadarbības formātu – Sadarbības padomi un apstiprina tās nolikumu.
9. Nevalstiskās organizācijas vēstule par pievienošanos memorandam neuzliek saistības organizācijai darboties Sadarbības padomē.
10. Sadarbības padomes darbā piedalās Ministrijas pilnvarotie pārstāvji un pilnvarotie pārstāvji no tām nevalstiskajām organizācijām, kas pievienojušās memorandam un par vēlmi darboties Sadarbības padomē rakstiski informējušas tās sekretariātu.
11. Puses pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā Sadarbības padomē apspriež memoranda īstenošanas gaitu un izskata aktuālos sadarbības jautājumus. 
12. Sadarbības padomes ietvaros Ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji var veidot neformālas darba grupas konkrētu jautājumu apspriešanai, pēc nepieciešamības pieaicinot pārstāvjus arī no citām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas nav pievienojušās memorandam. 
13. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar memoranda izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
14. Memoranda izpildi koordinē un Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas pilda Ministrijas Nozares politikas departaments.
15. Memorands stājas spēkā dienā, kad tam rakstveidā pievienojas piektā nevalstiskā organizācija. Ministrija nodrošina aktuālās informācijas par Memoranda īstenošanas aktivitātēm un nevalstiskajām organizācijām, kas pievienojušās Memorandam, ievietošanu tās oficiālajā tīmekļvietnē.
16. Nevalstiskā organizācija var izstāties no memoranda jebkurā laikā, rakstveidā par to informējot Ministriju.
17. Memorands sastādīts vienā elektroniski parakstītā eksemplārā, kura turētājs ir Ministrija un kas ir pieejams Ministrijas tīmekļvietnē.
18. Ar šā Memoranda stāšanos spēkā spēku zaudē Ministrijas un nevalstisko organizāciju 2007. gada 8. novembra sadarbības memorands.


Iekšlietu ministre                                                                                           Marija Golubeva

Nevalstiskās organizācijas, kas pievienojušās Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam

Nr.

NVO nosaukums

Reģistrācijas nr.

Pārstāvis

1.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Nr.40008044751

Inese Lāčauniece

2.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija

Nr. 40008005059

 

Jānis Abāšins

 

3.

“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

Nr. 40003613479

Iveta Kažoka

4.

Biedrība "Centrs MARTA”

 

Nr. 40008061978

Iluta Lāce

5.

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija

 

Nr. 40008211926

Līga Batalauska

6.

Biedrība “Skalbes”

 

Nr. 40008017804

Santa Laimiņa

7.

Biedrība «Drošās ielas»

Nr. 40008307419

Māris Jonovs

8.

Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”

Nr. 40008132522

Inete Ielīte

9.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

Nr. 50008164341

Armands Augustāns

10.

Apvienība "Pilsēta cilvēkiem"

Nr. 40008268906

Mihails Simvulidi

11.

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”

Nr. 50008250041

Evija Strupiša

 

Ieva Raubiško

12.

Biedrība “r.a. "Siltumnīca"”

Nr. 40008180151

Līga Seņkāne-Matisāne

13.

Latvijas tirgotāju asociācija

Nr. 40008042691

Lāsma Reine

14.

Sabiedrība par atklātību – Delna”

Nr. 40008037054

Krista Asmusa

15.

Biedrība “Latvijas Finanšu nozaru asociācija”

Nr. 400080002175

Laima Letiņa

16.

Biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome”

 

Nr. 40008087430

Guntis Vilnītis

17.

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”

 

Nr. 40008038242

Andris Melnūdris

18.

„EAPN-Latvia” (European Anti Poverty Network Latvijas organizācija)

Nr. 50008216821

Laila Balga

19.

Latvijas Detektīvu un detektīvsabiedrību asociācija

Nr. 40008313006

Jānis Bebrišs

20.

Biedrība “Ukrainas atbalsta biedrība”

Nr. 40008236332

Jana Streļeca

21.

Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"

Nr. 40008084078 Inese Vaivare
22. Biedrība “Latvijas juristu apvienība” Nr.40008080220 Ēriks Treļs
23. Biedrība “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība” Nr. 40008094894 Andris Duļbinskis