LR Iekšlietu ministrija (foto M.Matisons)

Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares.

Ministrija savā darbībā ir tieši pakļauta iekšlietu ministram.

Iekšlietu ministrs īsteno ministrijas politisko vadību un par savu darbību ir atbildīgs Saeimai. Ministrs dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām, kā arī ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes darbiniekiem. Ministrs arī izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus un savas kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību. Ministrs var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu un ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus. Ministrs arī ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus un veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas

Iekšlietu ministrijas administratīvais vadītājs ir valsts sekretārs, kas nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa. Valsts sekretārs organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu, vada iestādes administratīvo darbu un nodrošina ministrijas funkciju izpildi, izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei, plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus, dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.