Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

 Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020. gadam.