Iekšlietu ministrijas poliklīnika

Kapitālsabiedrība:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”

Juridiskā adrese:

Čiekurkalna 1.līnija 1, 1.korpuss, Rīga, LV-1026

Mājaslapas adrese:

https://poliklinika.iem.gov.lv/par-mums/par-polikliniku/

Pamatkapitāla lielums:

571 695 euro

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

Kapitālsabiedrības pārvaldības institūcijas un tās locekļi:

Valde

Didzis Āzens, valdes loceklis

Valsts līdzdalības atbilstība publiskas personas komercdarbības nosacījumiem

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka publiska persona komercdarbību var veikt, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” līdzdarbojas efektīvas personāla politikas veidošanā iekšlietu sistēmā, jo sabiedrība ir ieinteresēta, lai valsts iekšējo drošību nodrošinātu amatpersonas ar fiziski un psiholoģiski atbilstošu veselības stāvokli.

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk ‒ amatpersona) spējas pildīt dienesta pienākumus ir tieši saistītas ar katras amatpersonas veselību, kurai noteiktas īpašas prasības. VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnikas” veiktās veselības pārbaudes nodrošina amatpersonas veselības stāvokļa kontroles sistēmu, sākot ar pieņemšanu dienestā, dienesta gaitā, līdz atvaļināšanai no dienesta.  Veicot amatpersonu medicīniskās un psiholoģiskās ekspertīzes, ir izveidota informācijas sistēma par katras amatpersonas veselības stāvokli, kas vienotā informācijas apritē ļauj kontrolēt un operatīvi risināt dažādus jautājumus, kas saistīti ar amatpersonu ārstēšanos, rehabilitāciju un dienesta gaitu.

Vienlaikus VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” nodrošina, ka ikvienai valsts pārvaldes amatpersonai, kura, pildot amata pienākums, guvusi ievainojumu, sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums, nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpe tiktu vienveidīgi un objektīvi novērtēta, jo valsts ir garantējusi amatpersonām kompensācijas par nodarīto veselības kaitējumu atkarībā no nodarīto veselības traucējumu smaguma pakāpes.

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.–2022. gadam noteikti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa kontroli, amatpersonas pieņemot dienestā, dienesta gaitā, kā arī atvaļinot no dienesta;
 • veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa novērtējumu;
 • sniegt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus.

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi:

 • amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norises nodrošināšana un pilnveidošana;
 • veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.

Kapitālsabiedrības vispārējā stratēģiskā mērķa, nefinanšu un finanšu mērķu finansējuma avoti:

 • ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
 • no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem), tajā skaitā:
  • ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra;
  • ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta.

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā dalībnieka funkcijas kapitālsabiedrībā):

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12. panta pirmajā daļā noteikto VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Kapitālsabiedrības gada pārskati:

Lūdzam skatīt šeit: https://poliklinika.iem.gov.lv/par-mums/kapitalsabiedribas-publiskojama-informacija/darbibas-parskati/

Valsts budžetā 2021. gadā veiktas iemaksas kopā 976 061 eiro apmērā, tajā skaitā:

 • valsts budžetā iemaksātās dividendes par valsts kapitāla izmantošanu  - nav;
 • pievienotās vērtības nodoklis: 457 eiro (lielāko daļu no kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem veido veselības aprūpes pakalpojumi, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas trešajā, ceturtajā, sestajā un septītajā punktā noteikto neapliek ar pievienotās vērtības nodokli);
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 342 506  eiro;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (kopā): 628 027  eiro;
 • samaksātie citi nodokļi un nodevas : 5 071 eiro.