Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” no 2019.gada 1.janvāra Finanšu izlūkošanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība. 

Dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas apkopo un analizē finanšu datus, saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, lai iegūto informāciju nodotu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas lietu izmeklēšanai. 

Dienesta darbības mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Dienests savā darbībā ir neatkarīgs.

Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību. Pārraudzība neattiecas uz Dienestam noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu, kā arī Dienesta iekšējās organizācijas jautājumiem, tostarp iekšējo normatīvo aktu izdošanu, uzziņas sagatavošanu un lēmumiem, kuri attiecas uz nodarbinātajiem.

Kontakti:
Finanšu izlūkošanas dienests
Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67044430
E-pasts: pasts@fid.gov.lv

Rekvizīti:
Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas. Nr.: 40900025406
Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija
Norēķina konts: LV95TREL214069300100B
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22

Vairāk informācijas skatīt mājaslapā: https://www.fid.gov.lv/