logo

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments jeb EEZ granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā.

Grantiem ir divi mērķi:

1.Veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekonomiski;

2.Stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm – Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju.

Latvija

2017. gada 14. decembrī starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Latviju parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 30. aprīlim. Latvijai pieejamais grants ir 102,1 miljoni eiro.

2019.gada 4.decembrī ir parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līgums starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu biroju.

2019.gada 25.novembrī notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” atklāšanas pasākums, kura ietvaros piedalījās amatpersonas no Norvēģijas Karalistes vēstniecības, Finanšu instrumentu biroja, Eiropas Padomes, ESAO, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta.


Programma "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana"


Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā, ieviešot "Barnahus" jeb bērnu mājas modeli.


Programmas darbības jomas:

 1.    Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana;
 2.    Vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība.  

Programmas 7 iepriekš noteiktie projekti:

 1. Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
 2. Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā "Terehova";
 3. Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
 4. Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
 5. Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā;
 6. Atbalsts "Barnahus" ieviešanai Latvijā;
 7. Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana.

Programmas plānotie rezultāti, īstenojot 7 projektus:

 • Veicināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, tiks izveidota vienota IT sistēma, kā arī tās izmantošanai tiks apmācīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.
 • Uzlabota infrastruktūra ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai robežšķērsošanas vietā "Terehova", apmācītas  VID Muitas pārvaldes,  Valsts robežsardzes,  Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas un pilnveidota muitas kinoloģijas dienesta mācību infrastruktūra, izveidojot “suņu mācību laboratoriju”.
 • Izveidota tiešsaistes ziņošanas sūdzību platforma, kā arī īstenotas sabiedrības izpratni veicinošas kampaņas, izglītojot sabiedrību par virtuālās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Stiprināta KNAB darbinieku kvalifikācijas celšana korupcijas novēršanā un apkarošanā.
 • Apmācītas VP ENAP amatpersonas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai; uzlabota materiāli tehniskā infrastruktūra; veikta esošās normatīvās bāzes analīze un pilnveidošana sadarbībā ar ESAO, kā arī uzstādīts analītiskais rīks/programmatūra. Tāpat tiks stiprināta VP Kriminālistikas pārvaldes kapacitāte, ieviešot jaunas modernas ekspertīžu metodes, atjaunināta infrastruktūra un aparatūru iegāde kibernoziegumu un finanšu ekspertīzes jomās.
 • Darbinieku zināšanu pilnveidei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā ir paredzēta Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku zināšanu uzlabošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.
 • Ieviests Barnahus modelis Latvijā, īpaši pielāgojot telpas, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu bāzei, kas reglamentēs Barnahus darbību. Plānots apmācīt pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju darbiniekus un īstenotas informētības veicināšanas kampaņas.
 • Uzlabotas Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas spējas, atjaunojot un papildinot tehnisko nodrošinājumu, kā arī uzlabojot zināšanas un gūstot praksi inovatīvu metožu pielietošanā, piemēram, nozieguma vietu trīs dimensiju skenēšanā.

Programmas finansējums:

Programmas kopējais finansējums ir 20 327 059 euro. EEZ grantu piešķīrums ir 85% jeb 17 278 000 euro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 3 049 059 euro. 

Programmā piedalās:

 • Programmas apsaimniekotājs Iekšlietu ministrija,
 • Programmas starptautiskais partneris Eiropas Padome (www.coe.int),
 • Programmas projektu īstenotāji - Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Finanšu izlūkošanas dienests, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija.
 • Programmas projektu īstenotāju nacionālie un starptautiskie partneri.

Detalizēta informācija pieejama www.eeagrants.lv.

Par "Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā"
Par "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”"
Par "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā"
Par "Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā"
Par "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"
Par "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā"
Par "ATiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana"

Sūdzības, kas saistītas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ieviešanu un uzraudzību, var iesniegt:
1. papīra formātā personīgi vai nosūtot pa pastu, adresējot tās Iekšlietu ministrijai, Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026;
2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresēm pasts@iem.gov.lv un iem-eeaprojects@iem.gov.lv.