valsts-drosibas-dienests

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotībā esošas iestādes iegūst informāciju par ārvalstu valdību, to institūciju, organizāciju vai atsevišķu personu nodomiem un darbību (rīcību), kas vērsta vai var tikt vērsta pret Latvijas Republiku, tās vitāli svarīgām valsts interesēm, kā arī nodrošina valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpumu un vitāli svarīgu valsts interešu un drošības aizsardzību pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem, citstarp veicot īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku likvidēšanai.

Ekonomiskā noziedzības apkarošana ir tāda noziedzīgu nodarījumu novēršana un likvidēšana, kuru izdarījis indivīds vai personu grupa, lai gūtu prettiesiskas finansiālas vai profesionālas priekšrocības, savukārt organizēto noziedzību raksturo noziedzīgā nodarījuma plānošana un izdarīšana personu apvienībā (vairāk nekā 2 personas), kuras dalībnieki saskaņā ar iepriekšēju vienošanos sadalījuši pienākumus.