Šeit atrodas norādes uz svarīgākajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem nacionālajiem un ES tiesību aktiem. Šos un citus mūsu kompetences tiesību aktus varat atrast šajā tiesību aktu portālā:
http://www.likumi.lv
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm

Likumi

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums

 

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembrī noteikumi Nr. 810. „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju”

Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumi Nr.386 „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību”

Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”

Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.837 ”Noteikumi par Drošības policijas amatpersonu dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību”

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" 

Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumi nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.137 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām”

Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumi Nr.386 „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību”

Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”

Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.837 ”Noteikumi par Drošības policijas amatpersonu dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību”

Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.532 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”

Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumi nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumus Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.872 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināmas iepriekš piešķirtās speciālās dienesta pakāpes”

Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.568 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām”

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.557 „Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība”

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.545 „Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību”

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.257 „Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību”

Patvēruma likums

Imigrācijas likums

Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (ES Oficiālais Vēstnesis L 115/1, 2008.)

Padomes direktīva 2003/86/EK (2003.gada 22.septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (ES Oficiālais Vēstnesis L 251, 2003).

Padomes direktīva 2003/109/EK (2003.gada 25.novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kas ir pastāvīgi dzīvojošas personas (ES Oficiālais Vēstnesis L 016, 2004)

Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (ES Oficiālais Vēstnesis L 158, 2004.)

Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt, un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (ES Oficiālais Vēstnesis L 261, 6.8.2004).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES ( 2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (ES Oficiālais Vēstnesis L 180/60, 2013.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK ( 2008. gada 16. decembris ) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (ES Oficiālais Vēstnesis L 348/98, 2008.)

Likums „Par policiju”

Operatīvās darbības likums

Detektīvdarbības likums

Apsardzes darbības likums 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

Personu speciālās aizsardzības likums

DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums

Pornogrāfijas ierobežošanas likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Krimināllikums

Kriminālprocesa likums

Šengenas informācijas sistēmas likums

Valsts drošības iestāžu likums

Operatīvās darbības likums

Likums "Par valsts noslēpumu"

Padomes Regula (EK) Nr. 1988/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2424/2001 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (ES Oficiālais Vēstnesis L 411/1, 2006).

Padomes 2000. gada 29.maija Pamatlēmums 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu (ES Oficiālais Vēstnesis L 140, 2000).

Padomes Pamatlēmums (2001. gada 28. maijs) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem (Oficiālais Vēstnesis L 149, 02/06/2001) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (ES Oficiālais Vēstnesis L 88/6, 2017.) 

Padomes Pamatlēmums 2008/919/TI (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (ES Oficiālais Vēstnesis L 330/21, 2008).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES ( 2011. gada 5. aprīlis ) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (ES Oficiālais Vēstnesis L 101/1, 2011.)

Padomes pamatlēmums (2002. gada 28. novembris) par krimināltiesiskās sistēmas stiprināšanu, lai novērstu neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu (ES Oficiālais Vēstnesis L 328, 2002)

Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmums 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (ES Oficiālais Vēstnesis L 335, 2004).

Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (ES Oficiālais Vēstnesis L 350/60, 2008.)

Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (ES Oficiālais VēstnesisL 300/42, 2008).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (ES Oficiālais Vēstnesis L 105.2006).

Padomes Lēmums 2000/375/TI (2000. gada 29. maijs) par to, kā apkarot bērnu pornogrāfiju interneta tīklā (ES Oficiālais Vēstnesis L 138, 2000).

Padomes lēmums 2001/887/TI (2001. gada 6. decembris) par eiro aizsardzību pret viltošanu (ES Oficiālais Vēstnesis L 329, 2001).

Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI ( 2009. gada 26. februāris ) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm (ES Oficiālais Vēstnesis L 93/23, 2009.)

Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (ES Oficiālais Vēstnesis L  210/1, 2008).

Padomes Lēmums 2008/616/TI  par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (ES Oficiālais Vēstnesis L 210/12, 2008).

Padomes Lēmums 2008/633/TI ( 2008. gada 23. jūnijs ) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai ( VIS ) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (ES Oficiālais Vēstnesis L  218/129, 2008.)

Padomes Direktīva 93/15/EEK ( 1993. gada 5. aprīlis ) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību

Komisijas Direktīva 2008/43/EK ( 2008. gada 4. aprīlis ), ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (ES Oficiālais Vēstnesis L 50/18, 2012) 

Padomes direktīva 91/477/EEC (1991. gada 18. jūnijs) par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (ES Oficiālais Vēstnesis L 256, 1991).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/51/EK ( 2008. gada 21. maijs ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (ES Oficiālais Vēstnesis L 179/5, 2008)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/28/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ (ES Oficiālais Vēstnesis L 96/1, 2014.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/29/ES ( 2013. gada 12. jūnijs ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ (ES Oficiālais Vēstnesis L 178/27, 2013.) 

Likumi

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums

Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums

Administratīvā procesa likums

 

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”

Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumi Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”

Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.986 „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības”

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība''

Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumi nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001  ''Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi''

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000  ''Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība''

Likums

Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likums

 

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.348 „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu”

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1043 „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas aktivitāšu īstenošanu”

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.676 „Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”

Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.348 „Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība”

Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.287 „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008.gada programmas 1.1.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu”