Iekšlietu ministrija

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros tiek nodrošināta pilsonības politikas realizēšana, to skaitā Latvijas pilsoņa statusa reģistrācija, optimāla naturalizācijas procesu īstenošana pilsonības iegūšanai, kā arī tiesiska procesa nodrošināšana pilsonības zaudēšanai un atjaunošanai.

 

 

Iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija:

Viena no ministrijas politikas jomām, iedzīvotāju uzskaite, kuras ietvaros izveidots Iedzīvotāju reģistrs (no 2021. gada 28. jūnija Fizisko personu reģistrs), kas ir viena no valstiski nozīmīgākajiem datu bāzēm, kurā ievietota informācija par vairāk kā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma, kurā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Informāciju izmanto statistisku pētījumu veikšanai, nodokļu prognozēšanai, aprēķināšanai, vēlēšanu organizēšanai un citu valstiski nozīmīgu procesu veikšanai.

Vienlaikus Iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana sevī ietver arī iespējas nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgajiem saņemt personu apliecinošus dokumentus – pasi, personas apliecību (eID kartei) un pagaidu dokumentus, kā arī noteikt personas tiesisko statusu Latvijā.

Savukārt migrācijas politikas jomas ietvaros tiek veikta ārzemnieku, tai skaitā citu Eiropas Savienības pilsoņu ieceļošanas, izceļošanas un uzturēšanās valstī kontrole, lai nodrošinātu starptautiskajām tiesību normām un Latvijas valsts interesēm atbilstošu politikas īstenošanu.

adrese: Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026 (Rīgas 1.nodaļa, citas nodaļas skatīt mājaslapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html)

darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30 (laiki var atšķirties, nodaļu laikus skatīt mājaslapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html)

E-pasts:  pmlp@pmlp.gov.lv

Tālr.: +371 67209400

Rekvizīti:
"Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"
Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k- 3 , LV - 1026
Reģ. Nr. 90000054163
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV74TREL2140093025000

 

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:

Tiesību akti

  Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

  Rīcības virziens: Pilsonība, migrācija, iedzīvotāju uzskaite un personu apliecinoši dokumenti

  Politikas rezultāti

  Rezultatīvie rādītāji (2 rādītāji)

  Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

  2018 (izpilde)[1]

  2020 (prognoze/ izpilde)

  2021 (prognoze/ izpilde)

  2022 (prognoze/ izpilde)

   

  Nodrošināta procesu optimizācija pilsonības un migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu politikas realizēšanā 

  E-vidē nodrošinātie pakalpojumi (% no visiem sniegtajiem pakalpojumiem)

  46%

   46%

  50%

  51%

  Jaunas informācijas sistēmu funkcionalitātes un elektroniskie risinājumi (skaits)[2]

  6

  8

  20

  6

  Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

  Ātra un efektīva klientu apkalpošana (apmierināto klientu % no aptaujātajiem)

   85%

   80%[3]

  80%

  80%

  Nodrošināta optimāla naturalizācijas procesu īstenošana Latvijas pilsonības iegūšanai 

  Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

   71%

  70%

  71%

  72%

  Izveidota līdzsvarota un Latvijas interesēm atbilstoša ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un atgriešanas sistēma

  Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu[4] (%) 

   +21%

  +10%

  +10%

  +10%

  Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

  Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)

  95%[5]

  95%

  96%

  96%

  Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze

   


  [1] Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

  [2] Tiek uzskaitītas tās informācijas sistēmu funkcionalitātes un elektroniskie risinājumi, kas mazina administratīvo un birokrātisko slogu, kā arī optimizē pilsonības, migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesus.

  [3] Kopējā klientu apmierinātība tiek iegūta, aptaujājot vismaz 1000 PMLP klientus. Respondenti atbild uz uzdotajiem jautājumiem 6 ballu skalā un, lai novērtētu kopējo klientu apmierinātību, tiek analizētas atbildes par trim faktoriem – vispārīgo apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti, apmierinātību ar pakalpojuma nodrošinājumu, apmierinātību ar klientu apkalpošanas speciālista darbu. Analizējot iegūtos rezultātus novērtējumam “1” tiek piešķirti 0%, novērtējumam “2” – 20 %, novērtējumam “3” – 40%, novērtējumam “4” – 60%, novērtējumam “5” – 80%, novērtējumam “6” – 100%. Sākot ar 2019.gadu PMLP maina aptaujas anketas saturu, tāpēc nākamajos gados tiek prognozēti 80% kā sasniedzamā vērtība, kas ir relatīvi augsta klientu apmierinātība.

  [4] Liecina par Latvijas ekonomiskās izaugsmes tempa saglabāšanos, veiksmīgu augstākās izglītības eksportu un vispārējā labklājības līmeņa paaugstināšanos.

  [5] Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.