valsts policija

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotībā esošās tiesībsargājošās institūcijas, veicot uzraudzības un preventīvos pasākumus, likumpārkāpumu un to draudu novēršanu un likvidēšanu, nodrošina stāvokli, kurā netiek apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība, gods, brīvība un īpašums.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Iekšlietu nozares stratēģijas 2023.-2027. gadam politikas jomas noteiktie rīcības virzieni un prioritārie politikas mērķi