Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) atbildīgā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda ietvarā, lai sasniegtu fonda izvirzītos mērķus. Revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija un deleģētā iestāde integrācijas jautājumos ir Kultūras ministrija.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) mērķi:

  • stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;
  • sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, piemēram, darba tirgus vajadzībām, vienlaikus nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti, un veicināt trešo valstu valstspiederīgo efektīvu integrāciju;
  • stiprināt taisnīgas un efektīvas atgriešanas stratēģijas dalībvalstīs, kas veicina nelikumīgās imigrācijas apkarošanu, uzsvaru liekot uz atgriešanas ilgtspēju un efektīvu atpakaļuzņemšanu izcelsmes un tranzīta valstīs; 
  • stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.