NORMATĪVIE DOKUMENTI

   Latvijas Republikas Tiesību akti 

Datums

Normatīvā dokumenta numurs un nosaukums

10.12.2014. Rīkojums Nr.764. par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm  
30.06.2015.

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums 

28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 432 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība'' 

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"

17.12.2020.
28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 433 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles  kārtība''  


 Eiropas Parlamenta un padomes regulas

 

1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK

REGULA

2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

REGULA

3. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1049/2014 (2014. gada 30. jūlijs) par informēšanas un publicitātes pasākumu tehniskajiem raksturlielumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 799/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido ikgadējo īstenošanas ziņojumu un galīgo īstenošanas ziņojumu modeļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
5. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 801/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka laika grafiku un citus īstenošanas nosacījumus, kas saistīti ar resursu piešķiršanas mehānismu Savienības Pārvietošanas programmai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros REGULA
6. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 802/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido valsts programmu modeļus un ar kuru paredz elektroniskās datu apmaiņas sistēmas starp Komisiju un dalībvalstīm noteikumus un nosacījumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 2015/377 (2015. gada 2. marts), ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
8. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1048/2014 (2014. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka informēšanas un publicitātes pasākumus sabiedrībai un informatīvus pasākumus saņēmējiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
9. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1042/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem REGULA
10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/840 (2015. gada 29. maijs) par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/378 (2015. gada 2. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu REGULA
12. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1977 (2015. gada 8. jūlijs) ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 REGULA
13. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1973 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
14. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (21.03.2015)   C(2016) 1820 ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma
 

LĒMUMSNACIONĀLĀ PROGRAMMA
15. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (04.12.2015)   C(2015) 8521 ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam LĒMUMS
16. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (11.09.2017)   C(2017) 6191 ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 8521, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma
 
LĒMUMSNACIONĀLĀ PROGRAMMA
17.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/646 (2017. gada 5. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/378, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu

REGULA
18.

PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1523 (2015. gada 14. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

LĒMUMS
19.

PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

LĒMUMS
20.

PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/1754 (2016. gada 29. septembris), ar kuru groza Lēmumu 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

LĒMUMS
21. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/207 (2016. gada 3. oktobris), par vienoto uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
22.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (29.11.2018)   C(2018) 8234 ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 8521, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma

 

LĒMUMS 

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA

23. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1291 (2018. gada 16. maijs), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1042/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem REGULA
24.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (21.05.2019)   C(2019) 3933 ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 8521, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma

LĒMUMS

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA