Publicitātes Seminārs
"Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda īstenotajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem 2017.-2018.gadu ietvaros"

 

2018.gada 14.decembrī Iekšlietu ministrijā notika Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda publicitātes seminārs, kurā tika prezentēti fondu ietvaros ieviestie projekti no 2017.gada līdz 2018.gadam. Seminārā piedalījās fondu atbildīgās iestādes pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, tās padotībā esošajām iestādēm, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētās iestādes pārstāvji no Kultūras ministrijas, kā arī projektu pārstāvji no Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvniecības Latvijā.

 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ieviešana ir uzsākta 2015.gadā un turpināsies līdz 2022.gadam. Atskatoties uz padarīto un veiktajiem rezultātiem, šis publicitātes seminārs, kas norisinājās 2018.gada 14.decembrī, iezīmē augstāk minēto fondu apguves vidusposmu, kur tika izvērtēta fondu ieviešana 4,5 gadu periodā.

 

Atskatoties uz padarīto un sasniegtajiem rezultātiem, kopumā ir secināts, ka fondu finansējums tiek apgūts un projektu ieviešanā netiek novēroti būtiski riski, kuri apdraudētu fondu apguves rādītājus. Iekšlietu ministrijas dienesti ievēro uzņemtās saistības un pilda granta līgumu nosacījumus saskaņā ar plāniem.

 

Seminārā tika prezentēti šādi projekti:

Iekšējās drošības fonds – policijas sadarbība
1) Valsts policija:
“Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā”

Iekšējās drošības fonds – robežas/ vīzas
2) Valsts robežsardze:
“Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)”

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
3) Starptautiskā migrācijas organizācija:
“Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2016.-2018.gads” 

4) Izglītības attīstības centrs:

“Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu”

 

 

PREZENTĀCIJAS

- Valsts policijas prezentācija

Valsts robezsardzes prezentācija    

Starptautiskā migrācijas organizācijas prezentācija
Izglītības attīstības centra prezentācija