Iekšējās drošības akadēmija

8. februārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātā konceptuālā ziņojuma "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi" risinājumu, kas paredz konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" (IDA) izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti. Konsorcija infrastruktūras attīstības plāni paredz jaunas mācību ēkas būvniecību Ezermalas 8a un 10 ēku kompleksā.

Ministre Marija Golubeva: “Iekšējās drošības akadēmijas izveides mērķis ir radīt mūsdienīgu, tiesībaizsardzības iestāžu prasībām, sabiedrības interesēm un mūžizglītības īstenošanai atbilstošu pēctecīgu izglītības modeli. Tā ietvaros tiks īstenota zināšanu, metožu un inovāciju jaunrade, kā arī zinātnē un izcilībā balstītu studiju īstenošana augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā drošības un noziedzības apkarošanas jomā.”

Konsorcija formālās izglītības studiju programmās plānots sagatavot potenciālos un esošos Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Militārās policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ģenerālprokuratūras un Iekšējās drošības biroja speciālistus.

Izglītības sistēmas reformas nepieciešamību raksturo pieaugošās profesionālo kompetenču prasības iekšējās drošības funkciju veicējiem, t.sk. likumpārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas sarežģītība, kas tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem paredz spēju pieņemt pareizus un tiesiski argumentētus lēmumus attiecībā uz iespējamās vainīgās personas noskaidrošanu, kriminālprocesa virzību un pierādījumu pietiekamību, no kā atkarīga kriminālprocesa kvalitatīva un efektīva izmeklēšana.

Koncepts paredz iespēju attīstīt zinātnisko pētniecību ar iekšējo drošību un tiesībaizsardzības iestāžu darbību saistītās jomās (t.sk. policijas tiesību zinātnē), izstrādāt jaunas, unikālas un kopīgi ar konsorcija partneriem īstenojamas profesionālās studiju programmas, to īstenošanai piesaistot labākos nozares speciālistus, kā arī ārvalstu specializēto augstskolu docētājus, kā arī nodrošināt efektīvu iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu.

Reformas ietvaros plānota pirmstiesas izmeklēšanu veicošo un operatīvo darbinieku mūžizglītības modeļa izveide, Valsts policijas koledžas ietvaros veidojot  Izmeklētāju mācību centru, kura darbības mērķis būs pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvā darba kvalitātes celšana, nodrošinot Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu, pastāvīgu tālākizglītības ieguvi un profesionālās kvalifikācijas celšanu atbilstoši mūžizglītības principam un mācību starpdisciplinārai pieejai.

Paredzēts, ka IDA izveide sekmēs pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un citus policijas darba rādītājus, kā arī veicinās darbaspēka produktivitāti, elastīgumu, pielāgošanos pārmaiņām un straujām tehnoloģiju un drošības situācijas izmaiņām.

Minētais atbilst Nacionālās drošības koncepcijā definētajam par to, ka jāturpina stiprināt tiesību aizsardzības institūciju kapacitāte tieši izmeklēšanas jomā, īstenojot atbilstošu cilvēkresursu politiku, tostarp ieguldot finansējumu gan attiecīgā personāla atalgojumā, gan izglītībā un profesionālās kvalifikācijas celšanā.

Atbildīgajai institūcijai konceptuālā ziņojuma īstenošanā Iekšlietu ministrijai  līdz 2022. gada 1. jūnijam jānodrošina konsorcija līguma noslēgšanu starp iesaistītajām pusēm, paredzot, ka konsorcija līguma neatņemama sastāvdaļa ir vienošanās protokols, ko puses slēdz par katru saimniecisko gadu un kurā paredzēts vidējais studiju vietu skaits attiecīgajā saimnieciskajā gadā un tam atbilstošais finansējuma apmērs atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam.

    Plānots, ka no jau Iekšlietu ministrijai izglītības nodrošināšanai piešķirtajiem valsts  budžeta līdzekļiem būs nepieciešami līdz 950 tūkst. euro jaunās mācību ēkas projektēšanai un studiju programmu izstrādei un licencēšanai.

Savukārt ēkas būvniecībai un aprīkojumam papildus no valsts budžeta līdzekļiem būs nepieciešami 2023. gadā 3,7 milj. euro, 2024. gadā 18,4 milj. euro, 2025. gadā 20,2 milj. euro un 2026. gadā 0,7 milj. euro.

Vēl papildu budžeta līdzekļi būs nepieciešami speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. Finansējuma apjoms atkarīgs no studiju vietu skaita un valsts budžeta līdzekļu normatīvā apjoma uz studiju vietu attiecīgajam gadam. Indikatīvi tas varētu būt no 2,7 milj. euro pirmajā IDA darbības gadā līdz 6,5 milj. euro, sākot no 2027.gada.

    Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu speciālistu sagatavošanai un atbilstošas infrastruktūras izveidošanai IDA paredzēts izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv