Informācija medijiem Robežas drošība
Robežstabs

Otrdien, 29.martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas Iekšlietu ministrijai palīdz sakārtot īpašuma tiesības pie valsts austrumu robežas un sekmēt tās infrastruktūras izbūvi. 

Rīkojums paredz saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā 19 rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Augšdaugavas novadā. Zemes vienību kopējā platība ir aptuveni 41 hektārs, kurš tiks precizēts pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Iekšlietu ministrija Ministru kabineta noteikumu Nr.190 noteiktajā kārtībā ir izvērtējusi, kuras sarakstā norādītās zemes vienības ir nepieciešamas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanai, piekrīt vai pieder valstij un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", kā arī ir izdarījusi sarakstā atzīmi. Valsts zemes dienests sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm publiskojis savā tīmekļvietnē.

Austrumu robežas izbūves projekts ir starpinstitūciju sadarbības projekts, kura mērķis ir stiprināt un modernizēt Latvijas - Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežu. Saskaņā ar 2021. gada 12. novembrī Saeimas pieņemto un Iekšlietu ministrijas virzīto Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vada, īsteno un uzrauga visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus, īsteno būvniecībai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus. Projekta īstenošanu uzrauga Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuras darbu organizē Iekšlietu ministrija un kuras sastāvā ir pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Projektā paredzēts izbūvēt valsts robežas joslu 173 kilometru garumā, tostarp pastāvīgu žogu 134 kilometru garumā.

Foto: Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija)

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv