LOGO ANM

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (turpmāk - Atveseļošanas fonds) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (turpmāk  – ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda  plānu apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos. Latvijai apstiprinātais Atveseļošanas fonda finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026.gada 31.augustam.

Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) īsteno un uzrauga savā atbildībā esošās reformas un investīcijas divās jomās - klimata pārmaiņu un vides ilgtspējas un likuma komponentes mērķu sasniegšanā.

IeM atbildībā esošās reformas un investīcijas tiks īstenotas ierobežotu projektu atlašu veidā ([1]) par kopējo Atveseļošanās fonda finansējumu 39,154 miljoni eiro.

 

1. komponente “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja”

1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”

1.3.1.r. “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai”

1.3.1.1.i. “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” 

2. komponente “Digitālā transformācija” (IeM pieejamais investīciju apjoms -  7,18  miljoni eiro)

2.1. Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija

2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija

Reformas mērķis ir valsts pārvaldes un pakalpojumu modernizācija, tos digitāli transformējot, fokusējoties uz nozīmīgām valsts pārvaldes funkcijām, procesiem un pakalpojumiem, kas vēl nav digitāli transformētas vai tiek attīstītas no jauna vai būtiski nostiprinātas. Otru fokusa grupu veido modernizācijas pasākumi, kas ir saistīti ar būtisku valsts pārvaldes datu kopu apstrādes procesiem un ar to saistītiem pakalpojumiem un tādējādi rada priekšnoteikumus datu pārvaldības reformas īstenošanai.

2.1.1.1.i.: Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide. Plānotie investīciju pasākumi ir iedalīti divās grupās. Pirmo grupu veido pasākumi, kas nodrošina digitālo transformāciju specifiskām valsts pārvaldes funkcijām, kurām tā līdz šim nav veikta – t.sk. funkcijām, kuru saturs tiek būtiski pārveidots vai nostiprināts. Otru grupu veido pasākumi, kas pilnveido īpaši nozīmīgu valsts 115 pārvaldes datu kopu apstrādi un ar šīm datu kopām saistītos pakalpojumus.

IeM projekti investīcijas ietvaros:

2.1.1.1.i. Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana (1 848 000 eiro);

Programmas mērķis ir valsts digitālo pakalpojumu piegādes platformu attīstība un to jaunākās funkcionalitātes efektīva izmantošana projektus īstenojošo nozaru pakalpojumu piegādē un klientu apkalpošanā. Investīcijas ietvaros tiek plānots ieviest sekojošus tehnoloģiskos risinājumus:

  • ugunsdrošības risku novērtēšanas instruments;
  • pašdeklarēšanās;
  • objektu datubāze un datu apmaiņa;
  • digitālais pārbaudes veikšanas risinājums;
  • klientu portāls;
  • darba izpildes vadības sistēma;
  • komunikācijas platforma;
  • elektroniska dokumentu aprite.

2.1.1.1.i. Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai (2 807 280 eiro);

Programmas mērķis ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija.

2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana

2.1.2.2.i. Iekšlietu ministrijas informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros (2 520 000 eiro)

Programmas mērķis ir valsts pārvaldes mākoņdatošanas koplietošanas pakalpojumu attīstība, attīstot un integrējot "federētā mākonī" 4 valsts koplietošanas pakalpojumu sniedzēju savstarpēji sadarbspējīgus pakalpojumus.

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponenti “Digitālā transformācija” pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājaslapā.

6. komponente “Likuma vara”  

6.2.  reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana”

6.2.1.r “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija

Investīciju īstenošana stiprinās iestāžu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanai, izmeklēšanai un iztiesāšanai, vienlaikus nodrošinot arī Eiropas Komisijas semestra ziņojuma un “Moneyval” rekomendāciju tālāku ieviešanu, kā arī investīcijas jau iesākto darbību papildināšanai un reformas tvēruma paplašināšanai un stiprināšanai valdības pasākumu plānā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”  (turpmāk – NILLTPFN) ietvertajiem rīcības virzieniem, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta ietvaros paredzētajiem uzdevumiem iekšējo procesu optimizācijai un kvalitātes stiprināšanai Valsts policijā, kuru mērķis ir izskaust funkciju dublēšanos un nodrošināt iekšējo procesu vienkāršošanu un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanu.

6.2.1.1.i. “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”

6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana”

Šobrīd Iekšlietu ministrija atbilstoši grafikam strādā pie investīciju īstenošanas nosacījumu saskaņošanas ar ieinteresētajām pusēm.

Plašāka informācija par visām AF plānā iekļautajām investīcijām,  pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.c.  aktualitātes ir pieejamas  ES fondu mājas lapā ŠEIT.


[1] Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.

Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.