Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

 Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam.