Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP) ir ES programma, kas nodrošina individuāli pielāgotu atbalstu visām ES dalībvalstīm, kas veic institucionālas, administratīvas un izaugsmi veicinošas reformas. Ar SRAP saistītais atbalsts tiek sniegts visā reformu procesa gaitā, sākot no gatavošanās un izstrādes līdz pat reformas īstenošanai. Finansiālais atbalsts tiek pielāgots pieprasījumam, un netiek prasīts līdzfinansējums no ES dalībvalstīm. DG-REFORM projektu īstenošanai piesaista ekspertus no Eiropas Komisijas, ES valstīm, starptautiskām institūcijām un privātā sektora.

SRAP koordinē Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG-REFORM).

SRAP koordinējošā iestāde Latvijā ir Finanšu ministrija. Finanšu ministrija nodrošina pieteikumu iesniegšanu DG-REFORM atbalsta saņemšanai, kā arī Latvijas iestāžu sadarbības ar DG-REFORM koordinēšanu.

Ar DG-REFORM atbalstu, Iekšlietu ministrija 2018. gadā uzsāka īstenot projektu “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā”. Projekta īstenošanas laikā notika vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī notika darbs pie rekomendāciju ziņojumu izstrādes Valsts policijas (VP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts tika īstenots sadarbībā ar HAUS Somijas valsts pārvaldes institūtu[1], kas projekta īstenošanai  piesaistīja ekspertus no Somijas policijas, Igaunijas policijas, Lietuvas policijas, Somijas Iekšlietu ministrijas, Igaunijas glābšanas dienesta, Somijas Imigrācijas dienesta. Projekta noslēguma pasākums notika 2019. gadā Iekšlietu ministrijā. Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departaments strādā ar VP, VUGD un PMLP pie ziņojumos iestrādāto rekomendāciju ieviešanas procesa.

2019. gadā DG-REFORM apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegto projektu “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” - 2. posms. Projekts ir vērsts uz sekojošu iekšlietu nozares īstenoto procesu efektivizāciju un digitalizāciju:

  • pirmstiesas izmeklēšana (projektā darbs notiek konkrētā sadaļā – no lēmuma par kriminālprocesa uzsākšanu līdz lietas nodošanai kriminālvajāšanas uzsākšanai);
  • licencēšana un atļauju izsniegšana ieroču īpašniekiem un pircējiem;
  • ugunsdrošības uzraudzība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ernst & Young Special Business Services (EY). Projekta īstenošana uzsākās 2020. gada februārī un ilgs 15 mēnešus. EY projektam ir piesaistījusi ekspertus no Latvijas, Lietuvas un Apvienotās Karalistes. Strādājot pie procesu efektivitātes un digitalizācijas risinājumu izstrādes, EY izmantos citu valstu labo praksi, tai skaitā Vācijas, Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas.
 

Papildus centieniem nodrošināt konkrētu iekšlietu nozares procesu efektivitāti un digitalizāciju, projekta otrajā posmā tiks īstenotas arī citas aktivitātes. Sadarbībā ar HAUS Somijas publiskās pārvaldes institūtu tiek turpināts darbs pie PMLP efektivitātes paaugstināšanas. Projekta atklāšanas sanāksme notika 2020. gada janvārī, un projekts ilgs līdz 2020. gada decembrim, īstenojot sekojošas aktivitātes:

  • efektīva pārmaiņu vadības modeļa izstrāde, lai nodrošinātu procesu digitalizācijas sekmīgu īstenošanu PMLP;
  • jaunas, modernizētas pieejas izstrāde attiecībā uz PMLP nepieciešamo statistikas datu vākšanu un prognozēšanu.

2020. gada sākumā DG-REFORM apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegto projekta pieteikumu “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” - 3. posms.

Projekta uzdevums ir  iekšlietu sektoram izveidot ilgtspējīgu stratēģiskās plānošanas un uz rezultātu orientētu organizācijas vadības sistēmu, kas balstīta uz starptautiski atzīto S.M.A.R.T. metodi. Projektu plānots uzsākt īstenot 2020. gada vasarā.

 

Tuvāka informācija par SRAP atrodama tīmekļa vietnē - https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en.

 


[1] https://haus.fi/en/home/