Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Pilsonība, migrācija, iedzīvotāju uzskaite un personu apliecinoši dokumenti

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji (2 rādītāji)

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

2018 (izpilde)[1]

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze/ izpilde)

2022 (prognoze/ izpilde)

 

Nodrošināta procesu optimizācija pilsonības un migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu politikas realizēšanā 

E-vidē nodrošinātie pakalpojumi (% no visiem sniegtajiem pakalpojumiem)

46%

 46%

50%

51%

Jaunas informācijas sistēmu funkcionalitātes un elektroniskie risinājumi (skaits)[2]

6

8

20

6

Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Ātra un efektīva klientu apkalpošana (apmierināto klientu % no aptaujātajiem)

 85%

 80%[3]

80%

80%

Nodrošināta optimāla naturalizācijas procesu īstenošana Latvijas pilsonības iegūšanai 

Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

 71%

70%

71%

72%

Izveidota līdzsvarota un Latvijas interesēm atbilstoša ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un atgriešanas sistēma

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu[4] (%) 

 +21%

+10%

+10%

+10%

Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)

95%[5]

95%

96%

96%

Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze

 


[1] Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

[2] Tiek uzskaitītas tās informācijas sistēmu funkcionalitātes un elektroniskie risinājumi, kas mazina administratīvo un birokrātisko slogu, kā arī optimizē pilsonības, migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesus.

[3] Kopējā klientu apmierinātība tiek iegūta, aptaujājot vismaz 1000 PMLP klientus. Respondenti atbild uz uzdotajiem jautājumiem 6 ballu skalā un, lai novērtētu kopējo klientu apmierinātību, tiek analizētas atbildes par trim faktoriem – vispārīgo apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti, apmierinātību ar pakalpojuma nodrošinājumu, apmierinātību ar klientu apkalpošanas speciālista darbu. Analizējot iegūtos rezultātus novērtējumam “1” tiek piešķirti 0%, novērtējumam “2” – 20 %, novērtējumam “3” – 40%, novērtējumam “4” – 60%, novērtējumam “5” – 80%, novērtējumam “6” – 100%. Sākot ar 2019.gadu PMLP maina aptaujas anketas saturu, tāpēc nākamajos gados tiek prognozēti 80% kā sasniedzamā vērtība, kas ir relatīvi augsta klientu apmierinātība.

[4] Liecina par Latvijas ekonomiskās izaugsmes tempa saglabāšanos, veiksmīgu augstākās izglītības eksportu un vispārējā labklājības līmeņa paaugstināšanos.

[5] Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.