Publicitātes Seminārs
"Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda īstenotajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem 2015.-2017.gadu ietvaros"

2017.gada 15.decembrī Iekšlietu ministrijā notika Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda publicitātes seminārs, kurā tika prezentēti fondu ietvaros ieviestie projekti no 2015.gada līdz 2017.gadam. Seminārā piedalījās fondu atbildīgās iestādes pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, tās padotībā esošajām iestādēm, kā arī projektu pārstāvji no Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvniecības Latvijā un Latviešu valodas aģentūras.

Kopš 2015.gada ir aktīvi uzsākta Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējuma apgūšana, un laika periodā no 2015.gada līdz 2017.gada beigām ir noslēgti 31 projekti, no kuriem 6 ir Iekšējās drošības fonda – policijas sadarbība projekti, 12 Iekšējās drošības fonda – robežas/ vīzas projekti un 13 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekti.

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ieviešana ir uzsākta kopš 2015.gada un turpināsies līdz 2022.gadam. Atskatoties uz padarīto un veiktajiem rezultātiem, šis publicitātes seminārs, kas norisinājās 2017.gada 15.decembrī, iezīmē augstāk minēto fondu apguves vidusposmu, kur tika izvērtēta fondu ieviešana 3,5 gadu periodā.

Atskatoties uz padarīto un sasniegtajiem rezultātiem, kopumā ir secināts, ka fondu finansējums tiek apgūts un projektu ieviešanā netiek novēroti būtiski riski, kuri apdraudētu fondu apguves rādītājus. Iekšlietu ministrijas dienesti ievēro uzņemtās saistības un pilda granta līgumu nosacījumus saskaņā ar plāniem.

Seminārā tika prezentēti šādi projekti:

Iekšējās drošības fonds – policijas sadarbība
1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:
“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana”
2) Valsts policija:
“Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)”
“Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā”
“ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde”,
“Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm”
3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs:
“Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām”.

Iekšējās drošības fonds – robežas/ vīzas
4) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:
“Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) attīstīšana un lietošana (1.posms)”
5) Valsts robežsardze:
“Valsts robežsardzes īstenotie projekti Iekšējās drošības fonda – robežas / vīzas ietvaros”
6) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs:
“Iekšlietu ministrijas Informācijas centra īstenotie projekti Iekšējās drošības fonda – robežas / vīzas ietvaros”.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
7) Valsts robežsardze:
“Valsts robežsardzes īstenotie projekti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros”
8) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:
„Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā”
9) Starptautiskā migrācijas organizācija:
“Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2016.-2018.gads”
10) Latviešu valodas aģentūra:
“Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem”.

 

 

 

 

 

 

PREZENTĀCIJAS

Iekslietu ministrijas Informacijas centra prezentacija

Latviesu valodas agenturas prezentacija

Pilsonibas un migracijas lietu parvaldes IDF prezentacija
Pilsonibas un migracijas lietu parvaldes PMIF prezentacija
Starptautiskas migracijas organizacijas prezentacija
Starptautisko projektu koordinacijas nodalas prezentacija par IDF un PMIF
Valsts policijas IDF projektu prezentacija
Valsts robezsardzes IDF projektu prezentacija
Valsts robežsardzes PMIF projektu prezentacija
Valsts ugunsdzesibas dienesta IDF projekta prezentacija
Valsts policijas kriminālistikas pārvaldes IDF projekta prezentacija