Iekšlietu ministrs un valsts sekretārs

Šodien, 2022. gada 10. novembrī, notika konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” pirmā svinīgā Stratēģiskās uzraudzības padomes sēde, kurā tika apstiprināts Studiju programmas padomes sastāvs un nolikums. Tāpat tika panākta vienošanās par studiju programmas izstrādes procesu un iespējamiem termiņiem, lai mācības varētu tikt uzsāktas 2023. gada septembrī. 

2022. gada 25. oktobrī Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte parakstīja līgumu par ilgtermiņa konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” izveidi. Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu. Plānots, ka mācības notiks gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā. Mācību procesā tiks izmantota visu minēto partneru infrastruktūra atkarībā no studiju nodarbību veida.

Šodienas Stratēģiskās uzraudzības padomes sanākšana nozīmē, ka Iekšējās drošības akadēmijas un mācību satura izveide jau ieņem starta pozīciju. Apvienojot Valsts policijas koledžas un zinātnes universitāšu – Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes – akadēmiskā personāla un infrastruktūras resursus, kopīgi īstenosim unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas, attīstīsim zinātnisko pētniecību iekšējās drošības jomā, kā arī piesaistīsim Latvijas un ārvalstu labākos nozares ekspertus, kuri ir izcili specifiskās tēmās un jomās. Novēlu padomei labu sadarbību, produktīvu darba vidi un daudz enerģijas turpmāk, lai attīstītu Iekšējās drošības akadēmiju, uzlabotu mūsu dienestos strādājošo profesionalitāti un piesaistītu jaunus cilvēkus nozarei,” uzsver iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

Iekšējās drošības akadēmijas darbības stratēģisko kontroli nodrošinās iekšlietu ministra izveidota Stratēģiskās uzraudzības padome, bet studiju iekšējās kvalitātes kontroli un studiju procesa jautājumu koordināciju īstenos Studiju programmu padome. 

Stratēģiskās uzraudzības padomes sastāvā ir 11 locekļi no Iekšlietu ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Valsts ieņēmumu dienesta. Tās kompetencē ir apstiprināt Studiju programmas padomes sastāvu, lemt par stratēģiskiem ar konsorcija darbību saistītiem jautājumiem, apstiprināt konsorcija studiju programmas, pētniecības programmu, zinātniskās darbības virzienus un pieredzes prasības pedagogiem, kontrolēt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus u.tml. Savukārt Studiju programmu padomes sastāvā apstiprināti septiņi locekļi no Iekšlietu ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes un Valsts policijas koledžas. Tās kompetencē ir izstrādāt studiju programmu, pārraudzīt studiju procesu un studiju programmu efektīvu īstenošanu, izvērtēt gala pārbaudījumu, eksāmenu, zinātniskās darbības u.tml. rezultātus u.c. 

Iekšējās drošības akadēmijas ietvaros plānots izstrādāt un no 2023. gada septembra sākt īstenot sešas studiju programmas, kuru absolventi saņems kopīgu Iekšējās drošības akadēmijas diplomu par iegūto augstāko izglītību, profesionālo kvalifikāciju un grādu.

Papildu informācijai:
Zane Plone
Iekšlietu ministra
Padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 28627003
E-pasta adrese: zane.plone@iem.gov.lv