Informācija medijiem
VP Uzvaras parkā

6. decembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas ziņojumu par atļauju Valsts policijai un Valsts policijas koledžai uzņemties finanšu saistības un īstenot pasākumus “ERASMUS+” finansētā projektā “PROTECT – Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai” ietvaros, veicot metodisko materiālu izstrādi un apmācības tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.

Projektā tiks izstrādāti metodiskie materiāli un apmācībās darbinieki iegūs zināšanas un praktiskas iemaņas par to, kā rīkoties tādās situācijās, kas potenciāli var saasināties/eskalēties, kā strādāt ar emocijām, kas rodas saistībā ar nāvi un sērām, samazinot arī stresa un trauksmes faktorus. Tiks apgūtas arī tādas prasmes, kas ļauj sabalansēt darbu un privāto dzīvi, kā arī, dienestu noslēdzot, pakāpeniski emocionāli attālināties no darba un pieņemt pāreju uz pensiju.

Programma „Erasmus+” ir Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Programma sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā un tās kopējais budžets 7 gadu periodam pārsniedz 28 miljardus eiro. Kopumā programmā var piedalīties ikviena organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. Programma “Erasmus+” 2021-2027 ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+” ciklam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam.

Projekta konsorciju veido trīs partneri no Portugāles, Latvijas un Vācijas. Vadošais projekta partneris ir Biomedicīnas tiesību centrs (Centro de Direito Biomedico, Portugāle).

Projekts tiek 100% apmērā finansēts no “Erasmus+” programmas līdzekļiem. Projekta kopējais budžets ir 160 676 eiro. Valsts policijas finansējuma daļa projektā ir 25 667 eiro, no kuriem projekta vadīšanai un realizācijai ir paredzēti 7 000 eiro, izdevumi atlīdzībai ekspertiem – 11 647 eiro, izdevumi mācību organizēšanai – 2 000 eiro un izdevumi ceļojuma dienas naudas, izmitināšanas un ēdināšanas izmaksu segšanai – 3 820 eiro un citi  izdevumi – 1 200 eiro.