Informācija medijiem

Otrdien, 2. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kas dos iespēju ieviest jaunu kārtību ātrākai un ērtākai informācijas apritei starp tiesībsargājošām iestādēm un kredītiestādēm.

Likumprojekta mērķis ir noteikt vienotas rīcības vadlīnijas informācijas apmaiņā starp procesa virzītājiem, operatīvās darbības subjektiem un kredītiestādēm.

 

Strādājot ar šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu, procesa virzītāji un operatīvās darbības subjekti ir konstatējuši, ka Kredītiestāžu likumā ietvertais regulējums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi ir nepilnīgi, praksē nedarbojas, nenosaka vienotas vadlīnijas rīcībai attiecīgās situācijās un liedz ātri un efektīvi veikt procesa virzītājiem un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.  Lai apspriestu minēto jautājumu Iekšlietu ministrija organizēja vairākas diskusijas, kurās secināts, ka nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, kas savstarpējo informācijas apmaiņu padarītu ātrāku un efektīvāku.

 

Likumprojektā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā procesa virzītājs un operatīvās darbības subjekts pieprasa un kredītiestāde sniedz ziņas darījuma pārraudzības gadījumā un kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, to sniegšanas termiņu un pieprasījuma veidlapas formu.

 

Uz minētā deleģējuma pamata tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros iecerēts noteikt, ka operatīvās darbības subjekts pilnvaros amatpersonas, kas būs tiesīgas pieprasīt ziņas, ziņu pieprasījumam tiks noteikta vienota veidlapa ar aizpildāmiem laukiem, pieprasījumu būs iespējams nosūtīt pa pastu, vai vienojoties ar kredītiestādi apmainīties ar informāciju elektroniski (ar oficiālās elektroniskās adreses starpniecību vai šifrēti ar elektroniskā pasta starpniecību).

 

Tiks arī izstrādāta kārtība, kādā procesa virzītāji pieprasa informāciju kredītiestādei, un kārtību, kādā kredītiestāde sniegs atbildes uz minētajiem pieprasījumiem – paredzēts noteikt, ka informācijas apmaiņa notiek elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīklu un Kriminālprocesa informācijas sistēmu.

 

Ņemot vērā, ka nepieciešams laiks jauno Ministru kabineta noteikumu izstrādei un saskaņošanai, likumprojekts paredz likuma spēkā stāšanās termiņu – 2021.gada 1.janvāris.

 

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943

E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv