#StandWithUkraine Informācija medijiem
Ukrainas karogi

29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā, kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.

Kā norāda iekšlietu ministre Marija Golubeva: Šobrīd ir būtiski līdzsvarot gan valsts, gan pašvaldību pienākumu rūpēties par Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plāns, kuru šodien pieņēma valdība, ietver vairākus atbalsta pasākumus, un tas atslogos gan pašvaldību, gan valsts budžetu. Mums būs vēl jāpieņem lēmums, kā atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus pēc pirmajiem trīs mēnešiem, šos risinājumus izstrādāsim tuvākajās nedēļās.”

Krievijas karaspēks jau vairāk nekā divus mēnešus turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot arī civilo infrastruktūru un nogalinot civiliedzīvotājus. Ukrainas teritoriju no kara sākuma jau ir atstājuši gandrīz pieci miljoni Ukrainas civiliedzīvotāju, un sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits Latvijā jau ir pārsniegts. Personas kods piešķirts  25 872 Ukrainas civiliedzīvotāju, ir izsniegtas 15 546 ilgtermiņa vīzas un 4 292 uzturēšanās atļaujas (dati uz 2022. gada 29. aprīli). 19 838 Ukrainas civiliedzīvotāju ir deklarējuši savu vēlmi ilgāku laika periodu uzturēties Latvijas Republikā. 

Pasākumu plānā iekļautos pasākumus turpinās koordinēt izveidotais Civilās aizsardzības Operacionālais vadības centrs, kuru vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, Pasākumu plānā iekļautie pasākumi strukturēti divpadsmit sadaļās. Ukrainas civiliedzīvotājiem tāpat kā līdz šim tiks nodrošinātas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, tiesības uz nodarbinātību, atbalsta apjomu Ukrainas civiliedzīvotāju likumā noteiktajā apjomā, kā arī tiesības uz izglītību. Tāpat tiks nodrošināta personisko un mantisko tiesību un interešu aizstāvība nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas Latvijas Republikā ieceļo bez vecāku pavadības.

Iespējamā atbalsta apmērs vienam Ukrainas civiliedzīvotājam veidots, ievērojot principu, ka sniedzamo pakalpojumu un atbalsta apjoms nepārsniedz Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalsta apmēru.

Izmitināšanas vietas personām, kurām tas ir nepieciešams, līdz 90 dienām tiek nodrošinātas prioritārā secībā, novirzot personas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās, tai skaitā, izmaksājot atlīdzību mājsaimniecībām 100 eiro par pirmo personu un 50 eiro par katru nākamo personu, kopā ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli pēc attiecīgā mājsaimniecības pieteikuma.

Tāpat paredzēta iespēja slēgt īres līgumus ar privātpersonām par dzīvojamo telpu nodošanu lietošanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, pielīgstot īres maksu, kas nepārsniedz 400 eiro mēnesī par mājokli, iekļaujot visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus (komunālos maksājumus). Par šo jautājumu plānots skatīt attiecīgos grozījumus tiesību aktos nākamajā Ministru kabineta sēdē.

Visbeidzot, personas var tikt novirzītas izmitināšanai pašvaldību rīcībā esošajās izmitināšanas vietās vai tūristu mītnēs, sedzot izmitināšanas izmaksas, kas nepārsniedz 15 eiro par diennakti vienai personai.

Savukārt ēdināšana vai pārtikas produkti līdz 30 dienām tiks nodrošināti līdz 10 eiro dienā vienai personai, izņemot tām personām, kas izmitinātas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās.

Plāns paredz arī nodrošināt preventīvus pasākumus valsts drošības, valsts robežas drošības, cilvēktirdzniecības novēršanas, sabiedriskās kārtības un drošības jomās, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju tiesību un brīvību aizsardzību.

Pasākumu plāna īstenošanai papildu nepieciešamo finansējumu plānots segt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, indikatīvi paredzot, ka Pasākuma plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums nepārsniegs 116 277 466 eiro.

Līdzšinējais 28.februārī valdības apstiprinātais plāns par desmit tūkstošu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu līdz ar jaunā Pasākumu plāna stāšanos spēkā zaudēs savu spēku.

-----------------------------------------------------------------------------

Кабінет Міністрів затвердив новий план заходів щодо підтримки цивільних жителів України

29 квітня Кабінет Міністрів затвердив План заходів з підтримки цивільних жителів України в Латвійській Республіці, який передбачає скоординовані та негайні дії державних установ, муніципалітетів та комерсантів щодо поступового надання соціальної підтримки, прийому та влаштування до сорока тисяч цивільних жителів України, які тікають від війни.

За словами міністра внутрішніх справ Марії Голубєвої: Зараз важливо збалансувати обов'язок як держави, так і органів місцевого самоврядування турбуватися про цивільних жителів України. Прийнятий сьогодні урядом план передбачає низку заходів підтримки, які розвантажать як місцевий, так і державний бюджет. Нам ще потрібно буде вирішити, як підтримувати цивільних жителів України після того, як пройде перших три місяці, ці питання ми вирішимо в найближчі тижні».

Російські війська вже більше двох місяців продовжують напад на Україну, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи цивільних жителів. З початку війни територію України вже покинуло майже п’ять мільйонів цивільних жителів України, а прогнозована з самого спочатку кількість цивільних жителів України у Латвії вже перевищена. Персональний код присвоєно 25 872 цивільним жителям України, видано 15 546 довгострокових віз та 4 292 дозволи на проживання (дані станом на 29 квітня 2022 року). 19 838 цивільних жителів України заявили про своє бажання довше залишитися в Латвійській Республіці. 

Дії, передбачені Планом заходів, і надалі координуватиме створений Оперативний центр управління цивільного захисту на чолі з державним секретарем Міністерства внутрішніх справ Дмитром Трофімовим.

З метою підтримки цивільних жителів України дії, передбачені Планом заходів, структуровані за дванадцятьма розділами. Як і раніше, цивільним жителям України буде гарантовано право на проживання в Латвійській Республіці, право на працевлаштування, підтримку у розмірі, визначеному Законом про підтримку цивільного населення України, а також право на освіту. Також буде забезпечено захист особистих та майнових прав та інтересів неповнолітніх цивільних жителів України, які в’їжджають до Латвійської Республіки без батьків.

Розмір можливої ​​підтримки для одного цивільного жителя України формується з урахуванням того принципу, що розмір підтримки та послуг, які надаються, не може перевищувати розмір підтримки, доступної жителям Латвії.

Проживання до 90 днів в пріоритетному порядку надається особам, які його потребують, направляючи їх до добровільно приймаючих домогосподарств, в тому числі, сплачуючи домогосподарствам відшкодування за житло у розмірі 100 євро за першу особу та 50 євро за кожну наступну особу, в загалом не більше 300 євро на місяць за заявою відповідного домогосподарства.

Також передбачена можливість укладання договорів оренди з фізичними особами щодо надання житлових приміщень у користування цивільним жителям України, при цьому орендна плата за житло не може перевищувати 400 євро на місяць, включаючи всі платежі, пов’язані з використанням житлових приміщень (комунальні послуги). Відповідні зміни до нормативно-правових актів з цього приводу планується внести на наступному засіданні Кабінету Міністрів.

Зрештою, осіб можна буде розміщувати в місцях розміщення чи туристичному житлі, які знаходяться у розпорядженні органів самоврядувань, покриваючи при цьому витрати на розміщення у розмірі, який не перевищує 15 євро на добу за одну особу.

В свою чергу, харчування або харчі строком до 30 днів будуть надаватися у розмірі до 10 євро на день одній особі, за винятком тих, хто проживає в добровільно приймаючих домогосподарствах.

План також передбачає превентивні заходи у сфері національної безпеки, безпеки державного кордону, запобігання торгівлі людьми, громадського порядку та безпеки, а також захист прав та свобод цивільних жителів України.

Додаткове фінансування, необхідне для виконання Плану заходів, планується покривати з програми державного бюджету «Засоби на випадок виникнення непередбачених обставин», орієнтовно передбачивши, що фінансування, необхідне для виконання Плану заходів, не перевищуватиме 116 277 466 євро.

Попередній план прийому десяти тисяч цивільних жителів України, затверджений урядом 28 лютого, з набранням нового Плану заходів чинності втратить свою силу.