Informācija medijiem Robežas drošība
Robežsargs un zemessargs pie robežas

Otrdien, 10. augustā, Ministru kabinets (MK) piešķīra finansējumu Latvijas Republikas valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei nelikumīgas robežšķērsošanas novēršanai. Iekšlietu ministrijai uzdots meklēt jaunu būvnieku robežas infrastruktūras izbūvei, par ko pirms lēmuma pieņemšanas jāinformē valdība.

MK pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju saistībā ar nelikumīgas robežšķērsošanas draudiem uz LatvijasBaltkrievijas robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar LatvijasBaltkrievijas un LatvijasKrievijas Federācijas robežu.  

MK  atļāva Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu, lai nodrošinātu LatvijasBaltkrievijas robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Tajā skaitā dzeloņstiepļu žoga iegādi un uzstādīšanu, autoruzraudzību, būvprojekta izmaiņu veikšanu, augošu koku vērtēšanu, zemes vienību robežvizūru atjaunošanu, būvniecību un robežas izbūves projekta vadību.
Robežas infrastruktūras izbūvei prognozētais papildu nepieciešamais finansējums 2022. gadā ir 14  087 164 eiro, 2023. gadā - 18 943 465 eiro un 2024. gadā - 6 150 504 eiro. Finansējuma rezervēšanai šim mērķim valsts budžetā ir paredzēts izveidot jaunu budžeta programmu 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide”, vienlaikus faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru precizējot, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un faktisko situāciju.

2021. gadā ir paredzēta arī dzeloņstiepļu žoga iegāde un uzstādīšana, šim mērķim prognozēts papildu nepieciešamā finansējuma apmērs 1 729 421 eiro apmērā.

MK nolēma, ka papildu finansējums 2021. gadā, lai segtu ar valsts robežas infrastruktūras izveidi vai valsts robežas apsardzību saistītus papildu izdevumus, piešķirams no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.


Iekšlietu ministrija regulāri, bet ne retāk kā reizi 6 mēnešos, sniegs informāciju MK par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, kā arī sagatavos MK lēmumu projektus par robežas izbūves infrastruktūrai faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru.