Žoga būvniecība

27.jūnijā Ministru kabinets (MK) pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”, kas sagatavots, lai informētu valdību par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves gaitu, kā arī izbūves turpināšanai nepieciešamo finansējumu.

Tāpat MK izdeva rīkojumu "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem", tādējādi atbalstot apropriācijas pārdali 1 412 195 eiro apmērā, lai ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” ietvaros nodrošinātu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi,
kā arī zemes vienību atsavināšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Šobrīd I kārtā valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves jomā gar Latvijas-Baltkrievijas robežu noris aktīvi būvdarbi. Infrastruktūra izbūvēta augstā gatavības stadijā - izbūvēts žogs 63,70 km garumā jeb 75% no plānotā apjoma. Tāpat izbūvēts dzelzceļa šķērsojums – tunelis. Žoga izbūvi šajā kārtā plānots pabeigt līdz 2023.gada rudenim, visas infrastruktūras izveidi – līdz 2023.gada beigām.

Savukārt II kārtā ir uzsākti būvdarbi divās darbu daļās no septiņām. Ir veikta žoga ass nospraušana dabā, lai paātrinātu žoga izbūves procesu. Tāpat tiek turpināts zemes vienību novērtēšanas, atsavināšanas un atmežošanas process, nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. Atmežošanas process II kārtā ir pilnībā pabeigts 14,85 km garumā, noris atmežošanas darbu pieņemšana vēl 15,62 km garumā.

Prognozētais būvdarbu pabeigšanas termiņš II kārtas darbiem ir 2024. gada nogale, savukārt žoga izbūvi plānots nodrošināt iespējami ātri.
III kārtā posmā gar Daugavu - 16,7 km garumā – noris projektēšanas un inženierizpētes darbi. Sešu sakaru torņu un pievedceļu izbūvi Daugavas posmā plānots finansēt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tāpat patrulēšanas joslas izbūvei gar Daugavu ir izsludināta cenu aptauja. Līdz šā gada jūlija beigām plānots saņemt piedāvājumus, veikt to izvērtēšanu, kā arī sagatavot finansējuma pārdalei nepieciešamos Ministru kabineta lēmuma projektus. Izbūvei nepieciešamais finansējums plānots valsts budžeta programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”.

Robežas infrastruktūras izbūves IV kārtā posmā pie Riču ezera - aptuveni 5 km garumā - tiek izstrādāta tehniskā specifikācija.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā noteiktajam, ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (izņemot tehnoloģisko infrastruktūru) izbūvei VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vada, īsteno un uzrauga visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veic ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus.

Tāpat NVA, ievērojot likumā paredzēto deleģējumu VNĪ izbūvēt ārējās sauszemes robežas infrastruktūru, Būvniecības informācijas sistēmā BIS ir izsniegusi pilnvarojumu VNĪ un nodevusi visu tās rīcībā esošo dokumentāciju, lai nodrošinātu Latvijas–Krievijas robežas infrastruktūras izbūves pabeigšanu. Šobrīd prioritāte šajā jomā ir izbūvētās infrastruktūras nodošana ekspluatācijā un izbūves turpināšana jeb pabeigšana.