Līguma parakstīšana

13. jūlijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus MK noteikumos "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi", kas paredz papildināt tos ar normām par  konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” (IDA) profesionālās bakalaura studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” studentu līgumsaistību pienākumu un nosacījumiem par mācību atmaksu studiju pārtraukšanas gadījumos.

Lai novērstu nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un nodrošinātu jauno speciālistu darba izpildi, samazinātu agrīnu darba vai dienesta tiesisko attiecību izbeigšanas ar izmeklēšanas iestādi gadījumu skaitu, darba gaitu neuzsākšanu savā profesijā vai atskaitīšanu no studijām pēc paša vēlēšanās vai nesekmības dēļ, IDA profesionālā bakalaura studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” studentiem papildus studiju līgumam, kurš tiek slēgts starp studentu un Latvijas Universitāti, būs rakstveidā jāslēdz līgums starp studentu un Valsts policiju par studiju finansēšanu un nodarbinātību (dienestu) izmeklēšanas iestādēs, kas paredz mācību līdzekļu atmaksas pienākumu noteikumos noteiktos gadījumos.

Studentam būs jāatmaksā mācību maksa, ja studijas tiek pārtrauktas pēc paša vēlēšanās vai nesekmības dēļ, absolvents sešu mēnešu laikā neuzsāk darba tiesiskās attiecības ar izmeklēšanas iestādi vai izmeklēšanas iestādē nenostrādā piecus gadus. Izņemot gadījumus, ja darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas pirms noteiktā termiņa sakarā ar neatbilstošu veselības stāvokli, iestādes vai amata likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, studējošā nāvi, likumā noteiktā vecuma sasniegšanu vai eksmatrikulācijas dēļ, ko izraisījušas veselības problēmas, kā arī, ja studējošais tiek izslēgts no Latvijas Universitātes sakarā ar valsts noslēguma pārbaudījuma kvalifikācijas eksāmenu.

Lēmumu par faktiski segto mācību izdevumu atmaksu, konkrētu maksājamās summas apmēru un līdzekļu atmaksas grafiku iepriekš minētajos gadījumos pieņem Valsts policija.

No 2023. gada 1. septembra plānots uzsākt sešu jaunu un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītu studiju programmu īstenošanu. Jau šobrīd jaunieši ar iegūtu vidējo izglītību var pieteikties studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Policijas darbs”, savukārt profesionālā bakalaura studiju programmai “Pirmstiesas izmeklēšana” varēs pieteikties no 14. jūlija.

Studijas IDA tiek pilnībā finansētas no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.