Ugunsdzēsēji glābēji

6. jūnijā Ministru kabinets izskatīja Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2022. gadā, kas paredz pasākumus katastrofu draudu novēršanai vai mazināšanai, nepieciešamajai rīcībai, kā arī kaitējumu novēršanai cilvēkiem, videi un īpašumam.

Plāns ir sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, kuru veica par attiecīgajām nozarēm atbildīgās ministrijas, to padotībā esošās institūcijas un pašvaldības. Valsts civilās aizsardzības plānā atbilstoši iespējamajiem apdraudējumiem noteikti katastrofu pārvaldīšanas preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi un to īstenotāji.

Pagājušajā gadā uzsākta katastrofu pārvadīšanas centru (KPC) būvniecība Kandavā, Aizputē, Saulkrastos, Rūjienā, Priekulē, Iecavā, Ilūkstē, Dagdā. Šī gada 1. jūnijā notika Priekules un Iecavas KPC svinīgā atklāšana un pārējos KPC arī plānots atklāt līdz gada beigām.

Līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā, veikti grozījumi likumos, nosakot dabasgāzes rezerves izveidošanu un aizliegumu piegādāt to no Krievijas, kā arī, ja gadījumā izsludināta valsts enerģētiskā krīze dabasgāzes apgādes jomā un tirgotājs nevar apgādāt nodrošināmos lietotājus ar dabasgāzi, tad apgādi veic akciju sabiedrība "Latvenergo". Tāpat sākoties karam, tika uzsākta Latvijas valstspiederīgo evakuācija no Ukrainas. Caur Eiropas Savienības ārējo robežu izceļoja aptuveni 2140 Latvijas valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kā arī sniegta humanitārā palīdzība un materiāltehniskais atbalsts Ukrainai, kā arī pašvaldībās izvietotajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Veikti pasākumi, lai ieviestu  valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu ABS+. Sistēma paredzēta gan sabiedrības brīdināšanai, gan arī sabiedrības apdraudējumu savlaicīgai apzināšanai, izvērtēšanai un novēršanai un ir balstīta uz mobilo sakaru operatoru tīklos izmantotajām šūnu apraides tehnoloģijām. Tāpat arī īstenoti pasākumi, lai izveidotu Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzi. Informācijas par katastrofu radīto postījumu un zaudējumu uzkrāšanu un novērtēšanu ir būtiska, jo tā palīdzēs veikt notikumu analīzi, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos.

2022. gadā organizētas valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, kurās ar teorētisku izspēli tika pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, kā arī rīkotas “AMEX 2022” mācības – Civilās aizsardzības Operacionālā vadības centra (CA OVC) izvēršanas izspēle, kas notika Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību "Namejs 2022" ietvaros.

Tāpat nodrošināta vakcinācija pret Covid-19 un gripu, organizēta vakcīnu sadale vakcinācijas iestādēm un piedalīšanās vakcīnu loģistikas procesā. Pilnveidoti Ministru kabineta noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Katastrofu pārvaldīšanas centrs