24.06.2021. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai Regula
24.06.2021. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu Regula
     

 

 

 

04.05.2022. Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums Likums
20.09.2022. Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 580 “Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai” Ministru kabineta noteikumi Nr. 580
14.06.2022. Ministru kabineta 14.06.2022. noteikumi Nr.342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu” Ministru kabineta noteikumi Nr. 342
14.07.2022. Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumi Nr.427 “Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” Ministru kabineta noteikumi Nr. 427
13.12.2022. Ministru kabineta 13.12.2022. noteikumi Nr. 770 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu" Ministru kabineta noteikumi Nr. 770
21.03.2023. Ministru kabineta 21.03.2023. noteikumi Nr. 135 "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.-2027. gada plānošanas periodā" Ministru kabineta noteikumi Nr. 135
25.04.2023. Ministru kabineta 25.04.2023. noteikumi Nr. 205 "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā" Ministru kabineta noteikumi Nr. 205