island-norway

Lai veicinātu Latvijas un EEZ Grantu Donorvalstu sadarbību, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. -2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (turpmāk – Programma) ietvaros iepriekš noteikto projektu īstenotāji var pretendēt uz atbalstu Programmas Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanā.

Iniciatīvu atbalsta jomas ir starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana un vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība.

Divpusējās sadarbības fonda finansējums

Saskaņā ar 2017. gada 14. decembra Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā starp Latvijas Republiku un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti 6. panta un B pielikuma C sadaļā noteikto programmai divpusējās sadarbības iniciatīvām ir pieejams 100 000 eiro finansējums.

Atbalsta saņēmēji

Atbalsta saņēmēji ir Iekšlietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs (turpmāk – ministrija), kā arī iepriekš noteikto projektu īstenotāji, kas noteikti 2019. gada 4. decembra parakstītajā Programmas līgumā starp Finanšu instrumenta komiteju un Finanšu ministriju kā vadošo iestādi:

 • Valsts ieņēmumu dienests kā projektu “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” un “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” īstenotājs;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kā projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenotājs;
 • Valsts policija kā projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenotājs;
 • Finanšu izlūkošanas dienests kā projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenotājs;
 • Labklājības ministrija kā projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” īstenotājs;
 • Tieslietu ministrija kā projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" īstenotājs.

Atbalstāmās iniciatīvas

 • Programmas līmeņa iniciatīvas ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un Donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu);
 • iepriekš noteikto projektu līmeņa iniciatīvas ar mērķi veicināt partnerību starp Latviju un Donorvalstīm.

Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas iniciatīvu īstenotājiem tiek finansētas 100% apmērā no Divpusējā sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām:

Iniciatīvu ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • tehnoloģiju, pieredzes, zināšanu un labās prakses piemēru apmaiņa;
 • semināru, kursu un konferenču rīkošana;
 • sakaru dibināšana un sadarbības tīklu veidošana;
 • pētījumu un publikāciju izstrāde un publicēšanas nodrošināšana;
 • publicitātes pasākumu vai informatīvo kampaņu īstenošana;
 • zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai attiecīgās institūcijas iekšējā audita struktūrvienības izmaksas;
 • citas aktivitātes, kas tiek īstenotas sadarbībā ar vismaz vienu donorvalstu juridisko personu un ir apstiprinātas programmas Sadarbības komitejā.

Izmaksām jābūt izlietotām vienīgi iniciatīvas mērķu sasniegšanai. Izmaksas ir jāveic ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, efektivitātes principus, kā arī publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu. Komandējumu izmaksas attiecināmas saskaņā ar izdevumu normām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ievērojot, ka transporta pakalpojumu izmaksas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas.

Iniciatīvas pieteikuma iesniegšana un apstiprināšana

Divpusējās sadarbības iniciatīvu plāns tiek apstiprināts programmas Sadarbības komitejā.

Ministrija 3 mēnešus pirms plānotās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas uzsākšanas, atbilstoši programmas Sadarbības komitejā apstiprinātajam divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu plānam iniciatīvas īstenotājam nosūta vēstuli ar uzaicinājumu sagatavot iniciatīvas pieteikumu latviešu valodā un angļu valodā, aizpildot iniciatīvas pieteikuma veidlapu (skatīt zemāk).

Iniciatīvas īstenotājs ne vēlāk kā 30 dienu laikā iesniedz aizpildītu iniciatīvas pieteikuma veidlapu uz elektroniskā pasta adresi pasts@iem.gov.lv .

Ja programmas Sadarbības komitejas lēmums ir apstiprināt iesniegto iniciatīvas pieteikumu,  iniciatīvas īstenotājam ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā no iniciatīvas pieteikuma saņemšanas sagatavo divus vienošanās eksemplārus (skatīt zemāk) un nodrošina vienošanās eksemplāru kopā ar lēmumu par divpusējās sadarbības iniciatīvas apstiprināšanu nosūtīšanu iniciatīvas īstenotājam.

Ja iniciatīvas īstenotājs ir valsts budžeta iestāde, kas nav ministrijas padotībā, kā arī izņemot Finanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas (ja attiecināms), ministrija rīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumu Nr.91 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” īstenošanas noteikumi” 34.1. apakšpunktā norādītajam, saskaņojot transferta veidlapu ar līdzfinansējuma saņēmēju (vai tā augstāko iestādi) un pieprasot, un plānojot finansējumu attiecīgās iniciatīvas īstenošanai kā transferta izdevumus uz citām nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kas iesaistītas minēto aktivitāšu īstenošanā.

Iniciatīvas īstenotāji 30 kalendāro dienu laikā pēc divpusējā sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas sagatavo un iesniedz ministrijai divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu pārskatu (skatīt zemāk) kopā ar pamatojošo dokumentāciju.

Papildus informācija pieejama: https://eeagrants.lv/divpusejas-sadarbibas-fonds/par-programmu/