Ziņo par krāpšanu vai korupciju!

Iekšlietu ministrija kā Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgā iestāde aicina jebkuru personu ziņot par nelikumībām vai aizdomīgām darbībām, t.sk., par pārkāpumiem vai aizdomām par korupcijas un krāpšanas gadījumiem fondu projektu īstenošanā, rakstot uz e-pastu: kanceleja@iem.gov.lv vai, rakstot vēstuli, kas adresēta Iekšlietu ministrijai, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026.

Informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanu Iekšlietu ministrijā lūdzam skatīt kontaktu sadaļā.

KRĀPŠANA ir svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, par ko ir paredzēta atbildība Krimināllikumā, vai arī cita darbība vai bezdarbība ar iepriekšēju nodomu, kā minēts Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1.pantā:

-       viltotu, kļūdainu vai nepilnīgu pārskatu vai dokumentu lietošanu vai uzrādīšanu, kuru rezultāts ir Eiropas Kopienu budžeta vai Eiropas Kopienu pārvaldīto vai Eiropas Kopienu interesēs pārvaldīto budžetu līdzekļu piesavināšanās vai nelikumīga paturēšana;

-       informācijas noklusēšana, pārkāpjot konkrētas saistības, ar tādu pašu rezultātu;

-       šādu līdzekļu izlietošana citiem mērķiem, nekā tie sākotnēji tika piešķirti.

PĀRKĀPUMS – rīcība vai nolaidība, kas neatbilst Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību normām un kaitē vai varētu kaitēt ES budžetam. Ja pārkāpums ir bijis tīšs, to uzskata par krāpniecību.

KORUPCIJA – kukuļošana vai jebkura cita rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām1.

INTEREŠU KONFLIKTS – situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmumu pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partnera personiskās vai mantiskās intereses2.

ZIŅOŠANA

Par iespējamiem pārkāpumiem vai krāpšanu un korupciju ir iespējams ziņot arī anonīmi, tomēr anonimitāte var būt šķērslis sekmīgai lietas izmeklēšanai. Ziņojot noteikti informē attiecīgo iestādi, kam vēl šīs ziņas ir nodotas, un atstāj iespēju ar sevi sazināties.

Iesnieguma likuma 9.pants nosaka, ka ir aizliegts bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šādas tiesības ir jāizpauž.

Atceries! Ja iesnieguma iesniedzējs nevēlas, lai minētie fakti, kas atklāj viņa identitāti, tiktu izpausti, tas ir obligāti jānorāda iesniegumā. Ja norāde par aizliegumu izpaust iesniegumā minētos faktus netiks ietverta, iestāde būs tiesīga to darīt, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Riskiem pakļautā joma, pārkāpums

Kompetentā iestāde, kurā vērsties

Kā var ziņot

Piemēri, kas varētu norādīt uz iespējamu noziedzīgu nodarījumu

ES fondu līdzekļu izkrāpšana

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde

Pa e-pastu: enap@vp.gov.lv vai pa tālruni 67208663

ES fondu projekta īstenošanas vietā projekta ieviešana nenotiek

Nodokļu nemaksāšanas gadījumi

Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu pārvalde

VID Uzticības tālrunis 80009070

e-pasts: parkapumi@vid.gov.lv

Rakstiski, iesniedzot iesniegumu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot informāciju pa pastu: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Darbinieks saņem algu “aploksnē”, netiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments

Nodokļu krāpšana

Valsts ieņēmuma dienesta Finanšu policijas pārvalde

VID Uzticības tālrunis 80009070

e-pasts: parkapumi@vid.gov.lv

Dubulta PVN atmaksas pieprasīšana

Krimināllikuma 190.pants – Kontrabanda;

190.1.pants –preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai;

191.pants – neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām;

195.2.pants – izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas

Valsts ieņēmuma dienests:

Muitas policijas pārvalde

VID Uzticības tālrunis 80009070

e-pasts: parkapumi@vid.gov.lv

Par muitošanai pakļauto preču, preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, vai citu vērtību pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā un minēto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas. Par personām, kas iesaistītas minētajās nelikumīgajās darbībās

Iepirkumu joma

Konkurences padome

e-pasts: konkurence@kp.gov.lv

adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1010

Aizliegtas vienošanās, dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, konkurenci ierobežojoša apvienošanās

Dienesta pilnvaru pārsniegšana;

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; valsts amatpersonas bezdarbība; kukuļņemšana; starpniecība kukuļošanā, kukuļdošana; valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana; neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos; tirgošanās ar ietekmi; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana; dienesta viltojums; nepatiess dienesta ziņojums; neizpaužamu ziņu izpaušana. Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas.

Interešu konflikta novēršanas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)

KNAB ziņojumu centrā informāciju var iesniegt:

personīgi Brīvības ielā 104, korpuss 2, Rīga;

pa tālruni 67356161;

pa uzticības tālruni 80002070;

pa pastu Brīvības iela 104, k-2, Rīga, LV-1001;

pa e-pastu: knab@knab.gov.lv;

aizpildot iesnieguma veidlapu ziņošanai KNAB tīmekļa vietnē: www.knab.gov.lv

Personai KNAB Ziņojumu centrā ir jāiesniedz iesniegums, kurā iespējami precīzi ir jānorāda visi zināmie fakti par iespējamo noziedzīgo nodarījumu vai interešu konflikta situāciju. Iesniedzējam nav jānodrošina pierādījumi, bet konkrēti jāapraksta apstākļi – vieta, laiks, amatpersonas vārds/uzvārds u.c. informācija, kas varētu apstiprināt valsts amatpersonas negodprātīgo rīcību

Ja esat korupcijas upuris vai arī esat bijis liecinieks korupcijai, jūs variet ziņot Sabiedrībai par atklātību – Delna. Detalizētāka informācija par ziņošanas iespējām ir pieejama tīmekļa vietnē http://delna.lv/trauksmes-celsana/.

 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) aicina sniegt informāciju par krāpšanu vai neatbilstību gadījumiem, kas konstatēti ES līdzekļu administrēšanas procesā. Jūs varat sazināties ar OLAF jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām. OLAF tīmekļa vietnē atradīsiet visu vajadzīgo informāciju par ziņošanu: http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_lv

 


Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 1.pants

2 Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.pants