VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 
Programmas mērķis
Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" (turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu. 
Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

Eiropas Ārējo robežu fonda (External Border Fund) (2007.-2013.gads) mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu, no vienas puses augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un, no otras puses, raitu robežšķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs.

Eiropas Bēgļu fonda III (European Refugee Fund) (2008.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzņemt bēgļus un pārvietotās personas un uzņemties attiecīgās sekas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā.

Eiropas Atgriešanās fonda (European Return Fund) (2008.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu un uzlabošanu ar trešo valsts konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (European Fund for the Integration of third-country nationals) (2007.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu piederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iemitināties un aktīvi piedalīties visos Eiropas sabiedrības aspektos.
 
Latvijai laika periodā no 2007.-2013.gadam Solidaritātes programmas ietvaros provizoriski būs pieejami finanšu līdzekļi 41,7 milj. EUR apmērā. No tiem Eiropas Savienības finansējums 31,3 milj. EUR (75% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma) un nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 10,4 milj. EUR (25% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma).

Pieejamais finansējums

 

Fonda nosaukums

Periods

Provizoriski 2007-2013.gadam (EUR)

Kopā

ES finansējums (75%)

Nacionālais līdzfinansējums (25%)

Eiropas Ārējo robežu fonds

2007 - 2013

20 395 293

15 296 470

5 098 823

Eiropas Bēgļu fonds III

2008 - 2013

3 559 578

2 669 683

889 894

Eiropas Atgriešanas fonds

2008 - 2013

3 939 774

2 954 831

984 944

Integrācijas fonds

2007 - 2013

13 865 889

10 399 417

3 466 472

KOPĀ

 

41 760 534

31 320 401

10 440 134

 


Atbildīgās iestādes 

 
Ar Ministru kabineta 2007.gada 20. jūlija rīkojumu Nr.384 „Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm” ir noteiktas atbildīgās iestādes programmas fondu īstenošanā, vadībā un uzraudzībā:

 

Atbildīgā iestāde

Eiropas Ārējo robežu fonds

Eiropas Bēgļu fonds III

Eiropas Atgriešanās fonds

Eiropas Trešo valstuvalstspiederīgo integrācijas fonda

Vadošā iestāde

Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrija

Kultūras ministrija

Sertificēšanas iestāde

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Revīzijas iestāde

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Maksājumu iestāde

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase


Par vadošajām iestādēm ir nozīmētas iestādes atbilstoši fondu kompetences jautājumiem, savukārt pārējās iestādes ir vienādas visiem četriem fondiem.
 

 

Vadošā iestāde nodrošina fonda daudzgadu programmas un gada programmu pārvaldību un veic komunikāciju ar Eiropas Komisiju.

 

Sertificēšanas iestāde sertificē fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai.


Revīzijas iestāde ir funkcionāli no vadošās iestādes un sertificēšanas iestādes neatkarīga institūcija, kas veic auditus, lai pārliecinātos, vai izveidotās vadības un kontroles sistēmas ir efektīvas, un izdevumu izlases pārbaudes, lai pārliecinātos par izdevumu deklarācijā iekļauto veikto izdevumu likumību un pareizību.


Maksājuma iestāde veic no Eiropas Komisijas saņemto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu vadošās iestādes kontā par katru fondu un katra gada programmu, kā arī veic maksājumus pamatojoties uz vadošās iestādes un finansējuma saņēmēju iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem.


Fonda vadības komiteja ir koleģiāla fonda vadībā, ieviešanā un uzraudzībā iesaistīta institūcija, kas uzrauga fonda ieviešanu un daudzgadu un gada programmā definēto mērķu sasniegšanu. 
 

Daudzgadu un gada programmas

 

Finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas,dalībvalstis izstrādā plānošanas dokumentus – daudzgadu un gada programmas.


Visam plānošanas periodam (2007.-2013.)dalībvalstis izstrādā un Eiropas Komisija apstiprina daudzgadu programmas, kas ietver sevī esošās situācijas aprakstu, vajadzību analīzi, piemērotās stratēģijas izklāstu un finanšu plānu visam fonda darbības periodam.


Daudzgadu programmu īsteno ar gada programmu palīdzību, kuru izstrādā dalībvalsts un apstiprina Eiropas Komisija. Gada programmā norāda attiecīgā gada fonda īstenošanas nosacījumus un prioritātes,kā arī pieejamos finanšu līdzekļus un to sadalījumu, vispārējos noteikumus fondu projektu atlasei, gada programmas uzdevumu aprakstu. 


Ieviešanas termiņi

  

Gada programma

Ieviešanas termiņš

2007.gada programma

2007.01.01 – 2009.31.12

2008.gada programma

2008.01.01 - 2010.30.06

2009.gada programma

2009.01.01 – 2011.30.06

2010.gada programma

2010.01.01 - 2012.30.06

2011.gada programma

2011.01.01 - 2013.30.06

2012.gada programma

2012.01.01 - 2014.30.06

2013.gada programma

2013.01.01 - 2015.30.06

Potenciālie finansējuma saņēmēji

Katras izvirzītās aktivitātes potenciālie finansējuma saņēmēji, kā arī projektu atlases metode tiek noteikti fonda plānošanas dokumentā - fonda gada programmā. Fonda potenciālie finansējuma saņēmēji var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona, kas darbojas jomā, ko aptver fonda mērķi, kā arī starptautiskā starpvaldību organizācija, kura tiecās sasniegt tos pašu mērķus, kas noteikti fondiem.