Iekšlietu ministrijā var celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un, kurus esat novērojis Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, veicot darba (amata) pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem, kas novēroti citā institūcijā, Jums jāvēršas institūcijā, kuras kompetencē ir konkrēto jautājumu izskatīšana pēc būtības.

Par novērotajiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem trauksmes cēlēja ziņojumu Iekšlietu ministrijā var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

  • sūtot elektroniski uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto elektroniskā pasta adresi trauksme@iem.gov.lv    (ziņojumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā ( www.latvija.lv );
  • sūtot pa pastu – uz adresi Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026 (vēlams ziņojumu ievietot otrā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
  • klātienē – Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīgā, Iekšlietu ministrijas telpās speciāli novietotā pastkastē (ziņojumu ievietot necaurspīdīgā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”).

Jums ir iespēja konsultēties par trauksmes celšanas jautājumiem ar Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos (atbilstoši katras iestādes normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei) vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

Trauksmes cēlēja ziņojumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

  • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus (pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina trauksmes cēlēja ziņojumā minētos apstākļus);
  • informācija par fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • vai par šo pārkāpumu jau ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda saņemta).