Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Valsts robežas drošība

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

 

2018 (izpilde)

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze)

2022 (prognoze)

 

Stiprināta valsts ārējās robežas drošība

Ārējā sauszemes robeža aprīkota ar savstarpēji integrētiem robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem (% no ārējās robežas garuma)[1]

38%

41%/ 43%

43%

44%

 

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Krievijas robežu (% no robežas garuma)[2]

44%

100%[3]/ 81%

100%[4]

81%

 

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Baltkrievijas robežu (% no robežas garuma)[5]

2%

15% / 10%

15%

35%

 

Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Valsts robežas josla gar Baltkrievijas Republiku atbrīvota no apauguma 12 m platumā[6] (km)

- / 0[7]

- / 0

0

120

 

Valsts robežas joslas apdraudētākie posmi aprīkoti ar pagaidu dzeloņstiepļu žogu (uzstādītie km gada laikā)

- / 0

- / 0

36,94

0

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi Latvijas-Krievijas robežas un pierobežas joslā (kopējais atsavināto zemes vienību skaits)[8] 

265

286 / 289

325

328

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi Latvijas-Baltkrievijas robežas un pierobežas joslā (kopējais atsavināto zemes vienību skaits) [9]

30

93/ 97

150

158

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi zem pierobežas ceļiem (kopējais atsavināto zemes vienību skaits)[10]

11 

 55 / 98

 189

199

 

Iesaistītās iestādes: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Nodrošināta Latvijas Republikai saistošo ES saistību izpilde robežu drošību jomā

Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (dalības reizes) 2018.-2020.g.; (amatpersonu skaits) 2021. 2022.g.[11]

488

480 / 337

86[12]

85

 

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība un dalība pēc FRONTEX pieprasījuma

(amatpersonu skaits)[13]

30

30 / 30

30

30

 

Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Valsts policija

 

Nodrošināta integrēta Latvijas Republikas valsts robežas pārvaldība

Realizētie Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna pasākumi no kopējā pasākuma skaita  (%)[14]

 

 

15%

 

 

100% / 66%

 

 

 

15%

 

 

30%

 

Iesaistītās iestādes: Iekšlietu ministrija,  Valsts robežsardze, Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra

 


[1] Dati no Valsts robežsardzes. Tiek turpināts Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2017.-2019. gadam plānotais.

[2] Dati no Valsts robežsardzes.

[3] Izņemot Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.268 "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanās noteikumi" 5.3. apakšpunktā paredzēto žogu visos valsts robežas joslas posmus, kuros pastāv augsts valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas risks.

[4] Rezultatīvā rādītāja 2021. gada prognoze pārsniedz 2022. gada prognozi, ņemot vērā, ka konkrētais rezultatīvais rādītājs ar prognozēto izpildes vērtību “100%” tika iekļauts Ministru kabineta apstiprinātajā paskaidrojumā par Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu 2021. gadam. Lai nodrošinātu saskaņu starp politikas un budžeta plānošanas procesiem, kā arī, lai nenonāktu pretrunā ar Ministru kabineta līmenī apstiprināto sasniedzamo rezultātu, 2021. gadā ir nepieciešams atstāt vērtību, kas netika sasniegta ne sākotnēji paredzētajā 2020. gadā, ne arī tiks sasniegta 2021. gadā. Iemesls neizpildei ir saistāms ar apturētajiem būvdarbiem valsts robežas joslas izbūvei, reaģējot uz Valsts kontroles 2019. gada 18. decembra revīzijas ziņojumu “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus”.

[5] Dati no Valsts robežsardzes.

[6] Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumu Nr. 550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.1. apakšpunkts paredz, ka Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums ar Baltkrievijas Republiku ir 12 metri.

[7] Valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas robežu posmos, kur robeža noteikta pa sauszemes līniju, platumā līdz 5 metri apaugums noņemts demarkācijas procesā.

[8] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[9] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[10] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[11] Dati no Valsts robežsardzes.

[12] Sākot ar 2021.gada 1.janvāri tiek mainīta novērtēšanas metodoloģija, ņemot vērā jaunas Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas Nr.2019/1896 prasības.

[13] Dati no Valsts robežsardzes.

[14] Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības plāna 2019.- 2020.gadam projekts.