Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Noziedzības novēršana un apkarošana

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

2018 (izpilde)

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze)

2022 (prognoze)

Pieaug pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte, kvalitāte un procesu ekonomija

Atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits[1]

18 966

19 200 /  20 125

19 400

19 600

Atklāto smago un sevišķi smago noziegumu skaits[2]

4274

4300 / 6074

4310

4320

Kriminālprocesu, kuros atskaites periodā izmantoti kriminālprocesa vienkāršošanas un paātrināšanas instrumenti[3], īpatsvars pret kopējo uzsākto kriminālprocesu skaitu (%)

10,1%[4]

 

+1% / 14,1%

 

15,1%[5]

 

+1%

 

Atklāto kibernoziegumu[6] skaits

261

350 / 223

250

250

Atklāto ar narkotiku  neatļautu realizēšanu[7] saistīto noziedzīgo nodarījumu skaits

390

400 / 352

410

420

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

Amatpersonu, kuras paaugstinājušas kvalifikāciju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, skaits[8]

1333[9]

1000 / 1413

1050

1100

Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Valsts policijas koledža

Iekšējās drošības biroja atklāto[10] noziedzīgo nodarījumu skaits

183[11]

90 / 137

90

90

Iekšējās drošības biroja reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

177[12]

145 / 77

145

70

Iesaistītās iestādes: Iekšējās drošības birojs

Samazinās noziedzības līmenis

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

2253[13]

2220 / 2047

2200

2180

Noziedzīgu nodarījumu skaits, kurus izdarījuši nepilngadīgie

870[14]

860 / 812

850

840

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu tautsaimniecībā īpatsvars pret kopējo reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitu (%)

11,3%[15]

10,8% / 11,9%

10,9%

11%[16]

Slepkavību skaits[17] uz 100 000 iedzīvotāju

4,11[18]

4,03 / 4,12

4,03

4,00

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecība pret tiesību aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaita pieaugums (%)

+5%[19]

+5% / +5%

+4%

+3%

Iesaistītās iestādes: Finanšu izlūkošanas dienests

Agrīni identificēto un palīdzības saņemšanai novirzīto cilvēku tirdzniecībā cietušo personu skaits[20]

1[21]

5 / 0

10

15

Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze

Personu, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību, īpatsvars no kopējā Latvijā identificēto cilvēku tirdzniecības upuru skaita (%)[22]

31,25%[23]

35% / 31,25%[24]

42%

50%

 

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

 


[1] Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2. un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa). Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[2] Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2. un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa). Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[3] Kriminālprocesa izbeigšana, ja to nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā; kriminālprocesa izbeigšana uz izlīguma pamata; paātrinātais process; kriminālprocesa izbeigšana, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuram ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu.

[4] Dati no Valsts policijas.

[5] Prognoze 2021. gadam “+1%” aktualizēta atbilstoši 2020. gada izpildei.

[6] Krimināllikuma panti 144.p., 145.p., 148.p., 166.p., 177.¹, 182.p., 193.¹, 241.p., 243.p., 244.p., 244.¹, 245.p. Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[7] Krimināllikuma 253.1 pants. Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[8] Dati no Valsts policijas.

[9] 2018. gadā apmācības īstenotas arī dažādu projektu ietvaros. Ņemot vērā, ka nākamajos periodos tik liela apmācību intensitāte projektu ietvaros nav paredzēta, tad attiecīgi nākamo periodu prognozēto rādītāju skaitliskās vērtības ir mazākas.

[10] Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2. un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa).  Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[11] Dati no Iekšējās drošības biroja. Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība samazinās, jo plānots, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem samazināsies mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu īpatsvars, vienlaikus pieaugot Iekšējās drošības biroja izmeklēto lietu sarežģītībai, kas, iespējams, arī palielinās krimināllietu izmeklēšanas termiņu. Nākošajos gados arī sagaidāma stabila rezultātu saglabāšanās vienādā līmenī, IDB nostiprinot savu kapacitāti un sabiedrībai izveidojoties pilnīgākai izpratnei par biroja darbu.

[12] Skatīt 46. atsauci.

[13] Kopējais valstī reģistrētais noziedzīgo nodarījumu skaits. Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[14] Dati no Valsts policijas pārskata par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām 2018. gada 12 mēnešos.

[15] Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[16] Pieaugošs reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits norāda uz latentās noziedzības daļas samazināšanos.

[17] Krimināllikuma panti 116.p., 117.p., 118.p.

[18] Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[19] Dati par 2018. gadu nav pieejami. Norādītā vērtība ir Finanšu izlūkošanas dienesta prognoze 2019. g.

[20] Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (2011.gada 5.aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI 11.panta 2.punktu dalībvalstij ir jānodrošina cietušajām personām palīdzība un atbalsts tiklīdz kompetentajām iestādēm ir norāde uz pamatotu iemeslu, lai uzskatītu, ka pret attiecīgo personu varētu būt izdarīti noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību.

[21] Valsts robežsardzes sniegtā informācija Iekšlietu ministrijai iesniegšanai ASV Valsts departamenta 2019. gada ziņojumam par cilvēku tirdzniecības apkarošanu sagatavošanai.

[22] Valsts policijas sniegtā informācija ASV Valsts departamenta 2019. gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu sagatavošanai.

[23] 2018. gadā kopējais cilvēku tirdzniecības upuru skaits bija 16 personas - 5 personas, kas atzītas par cietušajiem kriminālprocesā, un 11 NVO identificēti upuri (Biedrība Centrs Marta, Biedrība “Patvērums “Droša māja”).

[24] 2020. gadā kopējais cilvēku tirdzniecības upuru skaits bija 48 personas - 15 personas, kas atzītas par cietušajiem kriminālprocesā, un 33 NVO identificēti upuri (Biedrība Centrs Marta, Biedrība “Patvērums “Droša māja”).