Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Sabiedriskā kārtība un drošība

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

2018 (izpilde)

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze/ izpilde)

2022 (prognoze/ izpilde)

 

Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%)

79%[1]

80%

81%

82%

Uzlabojas sabiedriskā kārtība

Vidējais ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaits[2] uz 100 000 iedzīvotāju[3]

7,7[4] 

7,315 

6,93

6,545

 

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

 

Amatpersonu skaits, kuras paaugstinājušas kvalifikāciju saistībā ar Administratīvā atbildības likuma piemērošanu[5]

~120

2600[6]

1000

800

 

Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Valsts policijas koledža

Samazinās vardarbībā cietušo skaits

Nepilngadīgo skaits, kuri cietuši no vardarbības (vīrieši/sievietes uz 100 000 iedzīvotāju)

92,8/

94,6[7]

90/92

88/90

86/88

Pilngadīgo personu skaits, kuri cietuši no vardarbības (vīrieši/sievietes uz 100 000 iedzīvotāju)

129,5/

50,1[8]

126/49

123/48

120/46

Uz sabiedrību vērsta policijas darba (Community policing) principa ieviešana Valsts policijā

Valsts policijas preventīvās kapacitātes indikators[9] (10 punktu skalā)

 4,0[10]

4,5

5,0

5,5

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

 


[1] SKDS aptaujas dati. Personu īpatsvars, kas uz apgalvojumu “Savā dzīvesvietā un tās apkārtnē es jūtos droši” atbild ar piekrītu vai drīzāk piekrītu.

[2] Izpilde atkarīga no visām ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām, tai skaitā Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, Satiksmes ministrijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas. Atbildība par ceļu satiksmes negadījumu novēršanu ir noteikta Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020.gadam.

[3] Samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu par 50% no 2010. gada līmeņa ir Eiropas Komisijas 2011.gada 28.marta Baltās grāmatas "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu - virzībā uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu" uzstādītais mērķis. Šāds pats mērķis arī definēts Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020.gadam.

[4] Dati no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.

[5] Dati no Valsts policijas.

[6] Augstais apmācīto amatpersonu skaits 2020. gadā saistāms ar to, ka 2020. gadā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums.

[7] Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[8] Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

[9] Indikatora noteikšanai par pamatu tiek ņemti Valsts policijas iecirkņu prevencijas plāni. Indikatoru veido trīs kritēriji: īstenoto preventīvo uzdevumu rādītājs (%); uzdevumi, kuri ieviesti atbilstoši apstiprinātajai metodikai rādītājs (%) un kopējais noteikto uzdevumu skaits iecirknim pret kopējo vidējo uzdevumu skaitu valstī.

[10] Dati no Valsts policijas.