PROJEKTU KONKURSS  

 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Pielikums

Sadarbības partnera apliecinājums

Pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-12/339.

Pielikums

Projekta budžets
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2019.gada 24.maija rīkojumu Nr.1-12/686
Pielikums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-12/339.

Pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Pielikums