Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: Profesionālais maģistra grāds ekonomiskajā drošībā

Apjoms kredītpunktos: 60

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Lekciju norises vieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga un Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: pilns laika – 1 gads un 6 mēneši; nepilna laika – 2 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var: tikai nepilnā laikā tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas un Valsts ieņēmumu dienesta) amatpersonas.


Programmas mērķi: sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām augsti kvalificētus speciālistus ekonomiskās drošības jautājumos, ar zināšanām finanšu apdraudējuma risku novēršanā, prasmi orientēties un piemērot operatīvā darba tiesisko regulējumu, analizēt muitas nodarījumu riskus, pielietot profilēšanas metodes u.c., lai novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus ekonomikas sfērā.

Uzdevumi:

 1. Sniegt studējošajiem pamata un specializētās zināšanas, un prasmes noziedzīgu nodarījumu ekonomikā novēršanā un apkarošanātiesībaizsardzības iestāžu darbībā.
 2. Sekmēt pētniecisku un praktisku darbību ekonomiskās drošības tiesībaizsardzības iestāžu darbības jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificēt problēmsituācijas un piedāvāt iespējamos risinājumus.
 3. Attīstīt studējošo prasmes kritiski izvērtēt labās prakses piemērus, inovatīvas metodes un zinātniskās pētniecības novitātes ekonomiskās drošības jomā tiesībsargājošo iestāžu darbībā.
 4. Attīstīt profesionālās prasmes noziedzīgu nodarījumu ekonomikā novēršanā un apkarošanā darbojoties tiesībsargājošajās iestādēs, attīstīt prasmes skaidrot un argumentēti diskutēt par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī identificēt nozares problēmjautājumus.
 5. Nodrošināt iespēju iegūtās zināšanas aprobēt praksē tiesībaizsardzības iestādēs.
 6. Attīstīt kompetenci patstāvīgi strukturēt, plānot, saskaņot, savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.

Uzņemšanas prasības

 • Profesionālais bakalaura vai profesionālais maģistra grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ar ne mazāk kā 2 gadu pieredzi darbā tiesībaizsardzības iestādēs personu un īpašuma aizsardzības jomā;
 • pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses);
 • fotogrāfija (studējošā apliecībai);
 • piesakoties klātienē, jāuzrāda apliecinājums par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
 • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Prakse: 6 nedēļas tiesībaizsardzības iestādē

Kontaktinformācija saziņai ar Rīgas Stradiņa universitāti: tālr. +371 67321321 (Studentu serviss), e-pasts: rsu@rsu.lv

Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapa: https://www.rsu.lv/

 

Informācija tiks papildināta.