Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā. 2021.gada 1.jūlijā spēkā stājas grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kuri paredz, ka personai deklarējot dzīvesvietu, ir tiesības norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs. Ka arī ja personai, ir deklarētā dzīvesvieta un ziņas par to nemainās, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu deklarāciju. Savukārt, ja personai ir norādīta dzīvesvieta ārvalstī, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja personas jauna dzīvesvieta ir Daugavpils valstspilsētas teritorijā, dzīvesvietas deklarēšanai persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā.
  Jāiesniedz:
  1) Dzīvesvietas deklarācija;
  2) personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls;
  3) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (bāriņtiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
  4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara un personu apliecinošs dokuments;
  5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  6) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu (oriģināls);
  Valsts nodeva par pakalpojumu EUR 4.27
  Informācija pārskaitījumam:
  Saņēmējs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ.Nr.90000077325
  Bankas konti:
  AS "Citadele banka": LV17PARX 0000 8500 6200 0
  AS "Luminor": LV47RIKO 000 2011 00442 3
  AS"Swedbank" : LV69HABA 0001 4020 4125 0
  AS "SEB banka": LV10UNLA 0005 0111 3052 6
  Mērķis: Valsts nodeva par dzīves vietas deklarēšanu
  7) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu persona uzrāda:
  - represētas personas apliecību;
  - invalīda apliecību;
  - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu - izziņu par pensijas apmēru no VSAA;
  - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;
  - izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
  8) deklarējot dzīvesvietu pašvaldības īpašumā:
  - Dzīvojamās telpas īres līgums;
  - Papildinājums vai pielikums dzīvojamās telpas īres līgumam;
  - Dzīvojamas telpas apakšīres līgums;
  - Sociālā dzīvokļa īres līgums;
  - Līgums par uzturēšanos Sociālajā patversmē;
  - Līgums par uzturēšanos Ģimenes atbalsta centrā/patversmē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara

Saņemt pakalpojumu