Pamatnostādnes     

-    Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
(MK 21.01.2014. rīkojums Nr.29)

Stratēģijas

                                   
Plāni 

 -    Nacionālās drošības plāns
(MK 22.11.2016. prot. Nr.64  61.§)

 -    Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā
(MK 02.12.2015. rīkojums Nr.759)

-   Rīcības plāns “Iekšlietu nozares apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plāns”
(IeM 10.12. 2015. rīkojums Nr. 1-12/2860_IP)

-    Nacionālais pretterorisma plāns
(MK 30.08.2016. sēdes prot. Nr.43, 40.§)

-    Pasākumu plāns institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm
(MK 04.07.2012. rīkojums Nr.312)

-    Valsts civilās aizsardzības plāns   
(MK 09.08.2011. rīkojums Nr.369)

Koncepcijas   

Konceptuāls ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"
(MK 14.11.2016. rīkojums Nr.678)

-   Valsts policijas attīstības koncepcija
(MK 06.04.2016. rīkojums Nr.248)

-   Nacionālās drošības koncepcija   
( MK 25.09.2019. sēdes prot. Nr.43 28.§)

-    Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"
(MK 20.01.2016. rīkojums Nr.35_IP, MK 12.01.2016. sēdes prot. Nr.2  53.§)

-    Konceptuāls ziņojums par fizisko personu reģistru
(MK 11.08.2016. rīkojums Nr.439)

-    Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija   
(MK 03.03.2014. rīkojums Nr.90)

-    Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm   
(MK 27.12.2013. rīkojums Nr.675)

-    Koncepcija par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem   
(MK 30.07.2013. sēdes prot. Nr.41 104.§)

-    Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija" radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas apraksts
(MK 05.02.2013. rīkojums Nr.39)

-    Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"
(MK 27.07.2011. rīkojums Nr.347

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu dalība citu institūciju plānošanas dokumentu īstenošanā:

Pamatnostādnes

-    Pamatnostādnes "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"
(MK 17.09.2019. rīkojums Nr.40)

-    Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
(MK 26.11.2019. rīkojums Nr.587)

Stratēģijas

-    Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
(apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā; MK 09.03.2010. sēdes prot. Nr.12 §.45 )

Plāni
-    Valsts aizsardzības plāns
(MK 04.09.2014. rīkojums Nr.479-s; MK 26.08.2014. sēdes prot. Nr.45, 63.§)

-    Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem
(MK 29.08.2011. rīkojums Nr.409)

-    Nacionālais gatavības plāns naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā
(MK 21.05.2010. rīkojums Nr.283)

Koncepcijas

-    Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija
(MK 28.12.2013. rīkojums Nr.686)

-    Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija
(MK 04.02.2013. rīkojums  Nr.38)

-    Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās
(MK 13.02.2012. rīkojums Nr.72)

-    Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi
(MK 19.02.2013. rīkojums  Nr.58)

-   Valsts aizsardzības koncepcija
(apstiprināta Saeima 2016.gada 16.jūnijā; MK 24.05.2016. sēdes prot. Nr.25  23.§)

Pamatnostādnes     

-    Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
(MK 21.01.2014. rīkojums Nr.29)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4633

-    Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.-2019.gadam
(MK 21.08.2013. rīkojums Nr.392)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4469

-    Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam  
(MK 14.03.2011. rīkojums Nr.98)
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file57284.doc

Stratēģijas

 - Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam   (IeM 11.09.2015. rīkojums Nr.1-12/2128)

Plāni

 -    Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas(EUROSUR) ieviešanas plāns 2015.-2017.gadam
(IeM 24.04.2015. rīkojums Nr.71-12/964)

-   Rīcības plāns masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā
(Rīcības plāns “Nemieri”)
(MK 11.07.2016. rīkojums Nr.383-k; MK 05.07.2016.  sēdes prot. Nr.33  47.§)
tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/

-    Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.–2020. gadam
(MK 28.02.2018. rīkojums Nr.90)

-     Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam   
(MK 18.12.2019. rīkojums Nr.651)
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6622

-     Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020.gadam   
(MK 17.07.2019. rīkojums Nr.348)
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6497

Koncepcijas

-    Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības plānu 2019.–2020.gadam   
(MK 18.12.2019. rīkojums Nr.651)
https://likumi.lv/ta/id/311584-par-latvijas-republikas-valsts-robezas-integretas-parvaldibas-planu-2019-2020-gadam

-    Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcija 2014.-2017.gadam   
(IeM 30.09.2013. rīkojums Nr.1-12/2209)

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu dalība citu institūciju plānošanas dokumentu īstenošanā:
Pamatnostādnes

-    Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(MK 30.12.2014. rīkojums Nr.827)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5069

-    Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
(MK 01.04.2015. rīkojums Nr.169)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5143

-    Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam
(MK 03.11.2014. rīkojums Nr.630)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5022

-    Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(MK 14.10.2014. rīkojums  Nr.589)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4965

-    Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(MK 26.03.2014. rīkojums Nr.130)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4711

-    Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā)
http://likumi.lv/doc.php?id=266406

-    Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
(MK 18.12.2013. rīkojums Nr.666)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4599

-    Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam
(MK 04.12.2013. rīkojums Nr.589)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4558

-    Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam
(MK 14.10.2013. rīkojums  Nr.468)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4518

-    Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam
(MK 20.10.2011. rīkojums Nr.542)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3782

-    Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam
(MK 20.04.2011. rīkojums Nr.169)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3634

-    Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam
(MK 18.02.2011. rīkojums Nr.65)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583

-    Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam
(MK 20.04.2009. rīkojums Nr.246)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2994

Stratēģijas

-    Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam
(MK 21.01.2014. rīkojums Nr.40)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4642

Plāni

-    Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
(apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī)
http://likumi.lv/doc.php?id=253919

-    Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plāns laika periodam līdz 2016.gadam
(MK 25.02.2015. rīkojums Nr.102)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5125

-   Attīstības sadarbības politikas plāns 2020.gadam
(MK 04.03.2020. rīkojums Nr.93)
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6673


-    Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020.gadam
(MK 22.01.2020. rīkojums Nr.23)
https://likumi.lv/ta/id/312141-par-valsts-nozimes-pasakumu-starptautiskas-nozimes-svetvieta-aglona-un-ta-nodrosinasanas-un-drosibas-planu-2020-gadam

-    Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2016.gadam
(MK 15.06.2014. rīkojums  Nr.84)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4683

-    Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.–2016.gadam
(MK 18.02.2014. rīkojums Nr.72)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4674

-    Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016.gadam
(MK 30.07.2013. rīkojums  Nr.356)
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4428