Eiropas Parlamenta un padomes regulas

1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 515/2014
(2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK
REGULA
2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 513/2014
(2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI
 

REGULA

3. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 800/2014  (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido ziņošanas procedūras un citus praktiskos pasākumus attiecībā uz finansējumu darbības atbalstam saskaņā ar valstu programmām un Īpašo tranzīta shēmu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām REGULA
4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1049/2014 (2014. gada 30. jūlijs) par informēšanas un publicitātes pasākumu tehniskajiem raksturlielumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
5. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 799/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido ikgadējo īstenošanas ziņojumu un galīgo īstenošanas ziņojumu modeļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
6. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 802/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido valsts programmu modeļus un ar kuru paredz elektroniskās datu apmaiņas sistēmas starp Komisiju un dalībvalstīm noteikumus un nosacījumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 2015/377 (2015. gada 2. marts), ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
8. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1048/2014 (2014. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka informēšanas un publicitātes pasākumus sabiedrībai un informatīvus pasākumus saņēmējiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
9. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1042/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem REGULA
10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/840 (2015. gada 29. maijs) par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/378 (2015. gada 2. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu REGULA
12. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1977 (2015. gada 8. jūlijs) ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 REGULA
13. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1973 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
14. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (17.12.2015)   C(2015) 9377 ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Iekšējās drošības fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma
 

LĒMUMS

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA

15. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (20.09.2017)   C(2017) 6215, ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 9377, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Iekšējās drošības fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma
 

LĒMUMS

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA

16. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (04.12.2017)   C(2017) 7969 final, ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 9377, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Iekšējās drošības fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma
 

LĒMUMS

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA

17.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/646 (2017. gada 5. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/378, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu

REGULA
18. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/207 (2016. gada 3. oktobris), par vienoto uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA
19. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1291 (2018. gada 16. maijs), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1042/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem REGULA
20. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (11.12.2018)   C(2018) 8249 final, ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 9377, ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

Iekšējās drošības fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālā programma

LĒMUMS

 

NACIONĀLĀ PROGRAMMA

21. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai REGULA

 NORMATĪVIE DOKUMENTI

   Latvijas Republikas Tiesību akti 

Datums

Normatīvā dokumenta numurs un nosaukums

10.12.2014. Rīkojums Nr.764. par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm  
30.06.2015.

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums 

28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 432 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība'' 

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"

17.12.2020.
28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 433 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles  kārtība''