Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: drošība, noziedzība, tiesību aizsardzība, policija
 • Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. Garantē personu un sabiedrības drošību, novērš un atklāj noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, kā arī savas kompetences ietvaros izpilda administratīvos sodus un kriminālsodus. Likumā paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

 • Jautājumos saistītos ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - Rita Kuļikova, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas  galvenā inspektore, tel. 67075241, e-pasts: rita.kulikova@vp.gov.lv
 • Jautājumos par sabiedriskās kārtības apdraudējumiem - Mārīte Ziemele, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieka vietniece, Dienestu koordinācijas biroja priekšniece, tel. 67075209, e-pasts: marite.ziemele@vp.gov.lv
 • Jautājumos par profesionālās ētikas normu un dienesta disciplīnas pārkāpumiem, kā arī iekšējo ziņošanu - Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča, tel. 67075090, e-pasts: iveta.smoca@vp.gov.lv

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

 • E-pasts: trauksmescelajs@vp.gov.lv
 • Klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026
 • Pasta kaste: Čiekurkalna 1.līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: drošība, pretizlūkošana, pretterorisms, valsts noslēpums
 • Viena no trim valsts drošības iestādēm Latvijā, atrodas iekšlietu ministra pārraudzībā. Īsteno pretizlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, aizsargā valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības intereses, īsteno un koordinē pretterorisma pasākumus un aizsargā valsts augstākās amatpersonas.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

 • E-pasts: info@vdd.gov.lv, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: robeža, nelegālā migrācija
 • Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša bruņota tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts robežas drošības politiku, apsargājot valsts robežas, kā arī valsts migrācijas politiku, nodrošinot nelegālās migrācijas novēršanu. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērš un atvaira bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērš bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniedz palīdzību pierobežas iedzīvotājiem. Patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērš ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Izmeklē robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

 • Valdis Jukšs, Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta priekšnieks pulkvedis, tel. 67075770, e-pasts: valdis.jukss@rs.gov.lv
 • Valda Jukša prombūtnes laikā - Iveta Vēja, Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta galvenā inspektore majore, tel. 67075624, e-pasts: iveta.veja@rs.gov.lv.

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: ugunsdrošība, ugunsdzēsība, civilā aizsardzība

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: noziedzība, iekšlietas, policija
 • Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Atklāj, izmeklē un novērš noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki - pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: migrācija, patvērums, iedzīvotāju uzskaite, pilsonība, naturalizācija, personu apliecinoši dokumenti
 • Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu, t.sk. piederību pie Latvijas pilsonības, nosaka statusu politiski represētām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem, veic iedzīvotāju uzskaiti valstī, kā arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

 • Zane Aumale, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta direktore, tel. 67829790, e-pasts: zane.aumale@pmlp.gov.lv
 • Inese Visocka, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments vadošā personāla speciāliste, tel. 67219273, e-pasts: inese.visocka@pmlp.gov.lv

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: iekšlietu sistēma, nodrošinājums
 • Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

 • Raimonds Dūcis, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs, tel. 67829081, e-pasts: Raimonds.Ducis@agentura.iem.gov.lv
 • Anda Ozoliņa, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja, tel. 67829084, e-pasts: anda.ozolina@agentura.iem.gov.lv

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

 • Speciāla e-pasta adrese: trauksme@agentura.iem.gov.lv, kura būs pieejama tikai aģentūras kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: IKT, informācijas drošība
 • Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veicina noziedzības apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošina ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumiem, operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Uzkrāj un līdz nodošanai valsts arhīvā glabā ministrijas un tās padotības iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamās lietas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigtās krimināllietas, kā arī īslaicīgās lietas (līdz iznīcināšanai). Organizē un piedalās IKT iepirkumos ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām. Nodrošina valsts un pašvaldību iestādēm, kritiskās infrastruktūras objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem piekļuvi radiosakaru sistēmai valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai. Īsteno pasākumus, lai mazinātu drošības apdraudējumus centra uzturētajos IKT risinājumos, sakaru sistēmās un infrastruktūrā.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence:

 • Atslēgas vārdi: fiziskā sagatavotība, veselība, iekšlietu sistēma
 • Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību un fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts):

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus:

 • Izveidota atsevišķa e-pasta adrese: vsctrauksme@iem.gov.lv, kurā trauksmes cēlējiem būs iespējams iesniegt ziņojumus elektroniskā dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu), vai sūtot no savas oficiālās e-adreses.
 • Papildus minētajam trauksmes cēlējiem tiks nodrošināta iespēja iesniegt pašrocīgi parakstītus ziņojumus papīra dokumenta formātā.