Informācija medijiem
Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai

Otrdien, 29.septembrī Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas aktualizēto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam”.

Plāna aktualizācija ir veikta pēc MONEYVAL Latvijas pēcpārbaudes ziņojuma publikācijas 2020. gada 22. janvārī un FATF 2020. gada februāra plenārsēdē apstiprinātā vērtējuma par Latvijas efektivitāti NILLTPFN. Tāpat rekomendācijas saņemtas no citām starptautiskām organizācijām, tostarp OECD un Ārvalstu investoru padomes, kas joprojām uzsver tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšanas nepieciešamību. Ņemot vērā augšminētajos novērtējumos izteiktās rekomendācijas, tika veikti attiecīgie grozījumi plānā.

Plānā ietverti arī pasākumi, kas atvieglo likuma subjektiem naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi.

Tiks aktualizētas vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī risku novērtējumu veikšanu, lai vienkāršotu naudas atmazgāšanas novēršanas procedūras un mazinātu administratīvo slogu klientiem, kā arī novērstu situācijas, kad klientiem nepamatoti tiek atteikti banku pakalpojumi.

Tāpat paredzēts ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. Tā rezultātā tiks vienkāršota kārtība, kā ziņo par aizdomīgiem darījumiem.

Lai vienkāršā un neapgrūtinošā veidā ļautu pārbaudīt pieejamo informāciju par darījuma par potenciālajiem darījumu partneriem pirms darījumu slēgšanas, tiks ieviesta un attīstīta Know your client (KYC) sistēma.

Ir paredzēts turpināt 2020.gada 7.janvārī uzsākto bezmaksas datu publiskošanu no Uzņēmuma reģistra, tajā skaitā sniedzot arī informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.

Lai vairotu sabiedrības un uzņēmēju izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tiks organizēts izglītojošs seminārs “Naudas likumu dienas”, kā arī tiks nodrošināts informācijas atspoguļojums informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. Šī pasākuma ietvaros tiek aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL", kā arī būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti tiek tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas.

Jau ziņots, ka valdība iepriekš bija lēmusi, ka jauns finanšu sektora attīstības plāns tiks izstrādāts periodam no 2021. gada pēc tam, kad būs pieņemts lēmums, vai Latvija ir uzrādījusi pietiekamu progresu cīņā ar NILLTFN un nav iekļauta tā sauktajā “pelēkajā sarakstā”. (Papildus informācijai: https://lvportals.lv/norises/313822-top-jauns-finansu-sektora-attistibas-plans-izaicinajumu-netrukst-2020)

 

 

Sagatavoja:

Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67219213
Mob.: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv