Informācija medijiem
GRETA_3_novērtējuma_kārta

Eiropas Padomes Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) 2022. gada 21. februārī publicēja trešās kārtas novērtējuma ziņojumu par Eiropas Padomes Konvencijas cīņas ar cilvēku tirdzniecību ieviešanu Latvijā. 

Trešajā novērtējuma kārtā GRETA pievērsa pastiprinātu vērību cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām un pieeju efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tiek uzsvērta nepieciešamība īstenot pieeju, kuras centrā ir cilvēku tirdzniecības upuris un cilvēktiesībās balstīta politika.

"Šis rekomendāciju ziņojums ir nozīmīga ceļa karte, lai mēs varētu uzlabot savu darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Tas ir noderīgs, neatkarīgs mūsu izdarītā darba vērtējums ar skatu uz lietām, ko uzlabot nākotnē. Lai gan Latvija jau ir paveikusi lielu darbu, mums ir jāturpina strādāt, lai cīnītos ar cilvēku tirdzniecību un atbalstītu upurus. Jau šogad plānots izstrādāt priekšlikumu normatīvajam regulējumam, kas pilnveidos agrīnu upuru konstatāciju un novirzīšanu pakalpojuma saņemšanai. Nozīmīgi ir arī tas, ka šobrīd tiek veikts pētījums par cilvēku tirdzniecības sasaisti ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, kas palīdzēs plānot un īstenot rīcību, balstoties datos,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

GRETA kopumā atzinīgi vērtē Latvijas tiesībsargājošo iestāžu sasniegto progresu zināšanu un prasmju pilnveidošanā, specializētu policijas un prokuroru struktūrvienību izveidē, kā arī nevalstiskā sektora nozīmīgo lomu cilvēku tirdzniecības gadījumu atklāšanā un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.

Tāpat tika atzinīgi novērtēts pieņemtais likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju. Latvijas tiesību aizsardzības iestādes aicinātas turpināt stiprināt spēju atklāt, arestēt un konfiscēt nelegāli iegūtus līdzekļus, tostarp nodrošinot izmeklētāju specializāciju un speciālistu klātbūtni visās struktūrvienībās, kas izmeklē ar cilvēku tirdzniecību saistītus noziedzīgus nodarījumus.

Vienlaikus GRETA ir apzinājusi arī vairākas jomas, kuras cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas kontekstā ir pilnveidojamas. Kopumā Latvijai izteikta 31 rekomendācija, kurā GRETA uzsver nepieciešamību turpināt darbu, lai uzlabotu cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanas kvalitāti, tai skaitā veicinot arī darba inspektoru un tiesnešu specializāciju tieši cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. Tāpat visiem iespējamajiem cilvēku tirdzniecības upuriem savlaicīgi būtu jānodrošina advokāts, kurš specializējies cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos.

GRETA uzskata, ka jāstiprina Valsts darba inspekcijas cilvēkresursus, lai pilnveidotu cilvēku tirdzniecības novēršanu un atklāšanu. Tostarp ir jāstrādā ar faktoriem, kas izraisa lielu personāla mainību Valsts darba inspekcijā.

GRETA arī norādījusi, ka svarīgi neaizmirst par cilvēku tirdzniecības upuriem pēc rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā viņiem būtu jānodrošina ilgtermiņa psiholoģiskā palīdzība, kā arī jāīsteno atbalsta pasākumu kopums, lai veicinātu personas atgriešanos darba tirgū.

Gan GRETA ziņojums angļu valodā, gan izteikto rekomendāciju apkopojums ar neoficiālu tulkojumu latviešu valodā ir pieejams zemāk: